Granallen ble navnsatt i 1925, men veien er mye eldre. Veien er del av et gammelt veifar som tjente som gårdsvei fra Søndre Høvik gård til Gamle Drammensvei. Veifaret gikk over det som ble kalt Rudsjordet og endte ved Gamle Drammensvei, ved Gullbakken. Langs veifaret lå en gammel granallee, - derav navnet.

Nordre Høvik lå frem til ca. 1890 omtrent der Granalleen i dag går inn fra Høvikveien. Fritjof Plahte som tjente sin formue på eksport av trelast til England, hadde kjøpt Nordre Høvik i 1876, bare 4 år etter at Drammensbanen sto ferdig og toglinjen delte eiendommen i to. Han fant det hensiktsmessig å flytte gården nærmere jordene, som for en stor del lå sør for togtraseen. Gårdshusene ble flyttet til Fjordlenken, der det fortsatt er en liten rest av en låvebro. Gården var disse årene en av de mest veldrevne i bygda, helt til planene for E18 og andre forhold gjorde at gårdsdriften ble avviklet i 1959.

Det mest særpregede huset i Granalleen i dag må være nr. 6. Tomten er skilt ut fra Søndre Høvik gård i 1886 og er et eksempel på den tidlige villabebyggelsen som fulgte anleggelsen av Drammensbanen. Byggherre var Ferdinand Gunelius Gundersen. Rudsjordet langs det som nå kalles Granalleen inngikk i murmester Gundersens villaeiendom som han siden utparsellerte til store, flotte utsiktstomter.

Ferdinant Gunelius Gundersen bygde selv det mest særpregede huset av alle. Huset er arkitekttegnet av ukjent arkitekt, i tidens mote, dragestil. Dragestilen oppsto i Norge på slutten av 1800-tallet og var særlig populær i perioden 1880-1910 Den er inspirert av våre stavkirker, men også av Gokstadskipet og Osebergskipet som funnet disse årene. Dekor fra stavkirkene og vikingtiden i form av blant annet dragehoder er karakteristiske trekk, det er samme er bratte tak, store takutstikk og upanelte tømmervegger.

Det engang staselig huset er i dag under restaurering og tilbakeføring til sin fordums glans og prakt. Huset har i dag egen "vennegruppe" og er åpnet for konserter i regi av Bærums kulturhus. 

Kilder:

Høvik Verk Vel 1915-2015. Stedsanalyse – Høvik. Stedsnavn i Bærum. Registreringer 1920-40, Bærum.