Rettighetsdokumentasjon defineres av Arkivverket som dokumentasjon av de juridiske rettighetene og pliktene til personer, organisasjoner, bedrifter og offentlige organ.

En type rettighetsdokumentasjon er materiale som dokumenterer individets møte med statlig og kommunal forvaltning.

Bærum kommune oppbevarer dokumenter med opplysninger som kan brukes til å sikre folks personlige rettigheter og velferdsinteresser i samfunnet. Dokumentene kan for eksempel brukes til å dokumentere skolegang, regne ut pensjon, eller de kan inneholde opplysninger som er nødvendige for å søke om rettferdsvederlag. 

Kommunen plikter å bevare materiale som dokumenterer at kommunen har fulgt opp sine plikter ovenfor innbyggerne i kommunen.  Slike opplysninger kan for eksempel finnes i elevmapper fra grunnskolen, barnevernsmapper og pasientjournaler.

Arkiver som inneholder rettighetsinformasjon har ofte taushetsbelagte opplysninger. Tilgangen til dette materialet er derfor noe begrenset, og det må sendes en skriftlig forespørsel til aktuelt tjenestested, for eksempel skolen, barnevernstjenesten eller sykehjemmet. Tjenestestedet avgjør om det skal gis innsyn og etterspør eventuelt materiale i det historiske arkivet i Bærum kommune.

Alle har rett til innsyn i saker som gjelder en selv.  Les mer om retten til innsyn her (pdf).

Da Bærum kommune ikke har lesesal eller andre publikumsfasiliteter, må innbyggeren få oversendt kopi av ønsket materiale. Kopiene kan hentes i Kommunegården, sendes per post eller fås på e-post (om de ikke inneholder sensitive opplysninger). Vi besvarer henvendelsene vi får så fort vi kan, men gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid å fremskaffe ønsket dokumentasjon.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsler som eventuelt inneholder personopplysninger må skje med papirpost eller på telefon, da sensitive personopplysninger ikke må sendes i e-post. 

August 2015: "10 ting du må vite om arkiv og kommunereform"

Hva skjer med opplysninger om deg og dine rettigheter hvis kommunen din blir slått sammen med en annen? I verste fall kan dokumentasjon av rettighetene dine gå tapt. Les mer om dette på Arkivverkets Dokumentene forteller.

Hvor finner du informasjon?

Vi sender ut skriftlig kopi av materiale du ønsker.

Ansettelsesforhold

Personalmappene til ansatte og tidligere ansatte i Bærum kommune bevares. Bærum kommune har sentralisert personalarkivet og spørsmål om tidligere eller nåværende ansettelsesforhold kan rettes til Personalenheten.

Helse

Når det gjelder skolehelsetjenesten og dokumentasjon på vaksinasjoner, ta kontakt med Helsetjenester for barn og ungeFor opplysninger vedrørende egen helse, ta kontakt med behandlende institusjon/lege.

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten er fylkeskommunal, så man må ta kontakt med Akerhus fylkeskommune for å få informasjon. Har eventuell skade oppstått i skoletiden, kan skademeldingen ligge i skolens saksarkiv, ta kontakt med den aktuelle skolen. 

Biologisk opphav

Se Arkivverkets nettsider. 
Ta eventuelt kontakt med folkeregisteret eller Riksarkivet.

Skolegang og vitnemål

Bærum kommune har samlet inn og bevart de fleste elevmappene fra grunnskolen i Bærum fra ca. 1991. Skolene avleverer mappene til det historiske arkivet 10 år etter at eleven gikk ut av ungdomsskolen. Ta kontakt med skolen du var elev på om du ønsker innsyn. Elevmappene blir overført fra barneskolen til ungdomsskolen, så hendelser som skjedde på barneskolen vil ligge i elevmappene på ungdomsskolen.

For eldre saker finnes ikke alltid elevmappene i sin helhet, da har vi elevprotokoller, dagbøker o.l. som allikevel kan dokumentere skolegang. Ønsker du opplysninger/innsyn i disse kan du ta kontakt med Dokumentsenteret i Bærum kommune.

For opplysninger fra PP- tjenesten, ta kontakt direkte med PP- tjenesten i Bærum kommune.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Barneverntjenesten

Ønsker man innsyn i barnevernsmappe, ta kontakt direkte med barneverntjenesten i Bærum kommune.

Sosialtjenesten

For opplysninger om sosialtjenesten og sosiale ytelser, ta kontakt med NAV Bærum, sosialkontoret.

Overformynderiet

Om du søker etter opplysninger fra aktive saker hos overformynderiet må du ta kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vergemålsavdelingen.  For opplysninger som gjelder saker avsluttet før 1.juli 2013, ta kontakt med dokumentsenteret@baerum.kommune.no i Bærum kommune.

Attester

Bærum kommunes Dokumentsenter utsteder ikke attester. Ønsker du ny fødselsattest må du kontakte Folkeregisteret. Ved å kontakte Statsarkivet i Oslo, er det ofte mulig å få utskrift av aktuelle dokumenter som kan være grunnlag for utstedelse av attester for fødsel, død, ekteskap, førerkort o.l. 

Ønsker du attester på at du har arbeidet i Bærum kommune, må du henvende deg til aktuelt tjenestested. Hvis det er nedlagt, kan du ta kontakt med HR-enheten.

Eiendom

En type rettighetsdokumentasjon er eiendomsinformasjon, særlig eiendomstransaksjoner, festekontrakter og hefte på eiendom. For opplysninger om dette, ta kontakt med Plan og bygningstjenesten i Bærum kommune.

Relevante lenker