Bærum kommune har eier- og interesseposisjoner i flere selskaper. Kommunens utøvelse av eierstyring fremkommer her.

Eierstyring/eierskapsmelding

Bærum kommune har direkte eierandeler i aksjeselskaper, interkommunale selskaper, samt engasjement i stiftelser/selveiende institusjoner. I møtet den 3. mars 2021 vedtok kommunestyret Eierskapsmeldingen for 2021-2025. Eierskapsmeldingen tydeliggjør hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for Bærum kommunes politikere og administrasjon, samt synliggjør de overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av eierposisjoner.

Eierstyring i Bærum kommune er spesielt forankret til Eierutvalget, og oppgaver/ansvar fremkommer av eierskapsmeldingen.

Eierskapsmeldingen har følgende inndeling:

  • Del 1 - trekker opp rammene for eierstyring i henhold til til kommunelovens §26-1 a) om kommunens prinsipper for eierstyring. Del 1 finner du her. 
  • Del 2 - viser Bærum kommunes eierposisjoner gjennom selskapsomtaler og målformulering i henhold til kommunelovens §26-1 b) og c). Del 2 finner du her.

Hovedformålet med eierstyringen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskapning og god og forutsigbarhet, samt sørge for å følge opp vedtatt eierskapsmelding og eierstrategier.

Kommunestyret fastsetter individuelle/selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene har som formål å danne grunnlaget for en god styringsdialog, ved å gi langsiktige mål med en klar retning på hva eierne vil med selskapet.

Styret i de enkelte selskaper er på vegne av eierne øverste styringsorgan. Styrene har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier.

Selskapene har en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der de operer. Derfor er det viktig at dette i størst mulig grad reflekteres i både styring og ledelse.

Styrekandidatregisteret

Et sentralt forhold i eierstyringen er oppnevning av styremedlemmer til de aktuelle selskapene. I den sammenheng har Bærum kommunen opprettet et styrekandidatregister.

Hensikten med styrekandidatregisteret er:

  • Ha tilgang til aktuelle kandidater som tilbyr seg til styreverv
  • Oversikt over styrekandidatenes erfaring og kompetanse

Ved sammensetting av et styret fastsetter Bærum kommunes eierskapsmelding at styret som kollegium skal ha en komplementær sammensetting med ulik erfaring og kompetanse, se punkt 6 i eierskapsmeldingen.

I arbeidet med å få frem aktuelle styrekandidater vil Bærum kommune gjøre søk både i og utenfor styrekandidatregisteret. Registrering i styrekandidatregisteret er frivillig, og Bærum kommune forplikter seg ikke til kun å gjøre søk i styrekandidatregisteret.

Kandidater som registrerer seg i kommunens styrkandidatregister gir samtidig samtykke til at personinformasjon (navn, alder, adresse) kan offentligjøres som del av informasjon om styrekandidatregisteret. 

Bærum kommune oppnevner styremedlemmer til blant annet følgende selskapene:

 

Selskap Eierstrategi
Asker og Bærum Brann og Redning IKS Skal utarbeides
Asker og Bærum Vann IKS Eierstrategi for ABV IKS
ARBA AS Eierstrategi for Arba AS
Kalk Eiendom AS Eierstrategi for Kalk Eiendom
Centro Asistencial Noruego SLU Eierstrategi for CAN
Veas AS Skal utarbeides
Bærum kommunale pensjonskasse Vedtekter for BKP
Flytårnet Fornebu AS Eierstrategi for Flytårnet
Steinverdi AS  
Vårt Sandvika AS  

Styrekandidatregisteret er opprettet i rekrutteringssystemet Webcruiter.

 

Relevante dokumenter

Styrekandidatregisteret - informasjon om ordningen i Bærum kommune 

Slik registrerer du din CV i Jobbsøkerportalen

Styremedlemmer i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser

Styrekandidatregister