Velkommen til vårt nye nyhetsbrev med informasjon om Treklang - Oksenøya senter.

Barnehage og skole åpner etter sommerferien i 2022, og sykehjemmet åpner på nyåret i 2023.  Oksenøya senter er det første og største prosjektet i kommunen der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme område; barneskole, barnehage fflerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og sykehjem.

Formålet med dette nyhetsbrevet::

  • informere nabolag og nærmiljø om overgangen fra bygggeplass til brukerrettede virksomheter.
  • informere om utforming og spesielle egenskaper ved byggene
  • bidra til å levendegjøre visjonen for Treklang
  • inspirere og motivere til nærmiljøsatsing
  • avklare ubesvarte spørsmål

Målgruppene for nyhetsbrevet er:
- foresatte og medarbeidere ved Oksenøya slkole og Oksenøya
   barnehage
- pårørende, driftsorganisasjon og medarbeidere ved Oksenøya
   sykehjem
- brukere av flerbrukshallen 
- nabolag og nærmiljø, frivillige organisasjoner og andre innbyggere
- Mijø- og klimainteresserte, og andre som er opptatt av innovasjon og stedsutvikling. (næringsliv)

Meld deg på....

 

 

  •