Områdene Hamang og Industriveien skal transformeres fra tradisjonsrike, men litt slitene industri- og næringsområder, til sjarmerende og klimakloke bydeler som omkranser Sandvikselven – med gangbroer, kjærlighetsstier og rikt næringsliv

Rådmannen har nylig lagt frem forslag til områderegulering for Hamang og Industriveien til politisk behandling. Områdene er i dag dels et veisystem - E16 - og dels næringsbebyggelse. Ny E16 i tunnel under området åpnes i 2019 og frigjør dermed store arealer. Planene legger grunnlaget for utbygging av nye bydeler på hver side av Sandvikselven.

Planene åpner for en bymessig utbygging med kombinert næring og boligbebyggelse, i noe varierende høyder med i gjennomsnitt rundt 5-7 etasjer. Noen steder åpnes det for høyere bygg. Forretnings- og næringsarealer lokaliseres til gateplan og langs nærmere definerte byakser.

Til sammen åpner planene for ca. 1500-1800 boliger og næringsarealer tilsvarende ca. 2000 ansatte. Områdene ligger fra ca. 400 til ca. 1100 meter fra Sandvika stasjon. Utbyggingen er i tråd med knutepunktstrategien og det legges opp til å utvikle områdene med hovedvekt på grønn mobilitet der gange og sykkel prioriteres fremfor bil. I parkeringsbestemmelsene legges det opp til både bildeling, bil- og sykkelpool.

Hamang papirfabrikk

Lokalveinett

Selv om E16 forsvinner fra overflaten, er det behov for et overordnet lokalveinett som vil bestå av en lokal «ringvei» som Industriveien og Brynsveien er en del av. Det skal bygges en ny rundkjøring i krysset mellom Industriveien og Brynsveien. Industriveien og Brynsveien opparbeides som bygater med fortau på begge sider, krysningspunkter for fotgjengere i plan, buss-stopp, mm. Industriveien skal også ha sykkelfelter.

I løpet av 2019-20 vil dagens E16 broer over Sandvikselva bli fjernet. Her er det planlagt en ny gangbro.

Elveby

Disse to planene legger grunnlaget for nye byområder. Det er viktig at områdene får gode urbane kvaliteter som sammen med elv og naturlandskapet rundt gir rammer for gode bo og opplevelsesområder. Det er viktig at nye områder fremstår med variasjon både i byggehøyder og i form og materialvalg herunder farger. Begge planene foreslår maksimale gjennomsnittlige gesimshøyder innenfor hvert byggefelt, med krav om variasjon innenfor feltet.

Planbestemmelsene er formulert med sikte på å fremme variasjon og gode arkitektoniske- og bokvaliteter. Sandvikselven er det viktigste landskapselementet som gir opplevelses- og rekreasjonsverdier til området. Elven vil komme til sin rett igjen når E16 og motorveibroene blir borte. Det planlegges nye, men langt mindre dominerende broer som skal sikre gode gangforbindelser på tvers.

Lenke til saksdokumentene som ble behandlet i Planutvalget 20. juni 201: Hamang og Industriveien.