«Stedsanalyse Sandvika» er ment å danne et kunnskapsgrunnlag for å forstå den historiske utviklingen, belyse dagens situasjon og hvilke verdier og utviklingsmuligheter Sandvika har i forhold til naturgitte og fysiske forhold - til bruk i den videre planleggingen.

I årene framover vil byen stå overfor store forandringer, som følge av utvidelse og fortetting i sentrale byområder, og bygging av store samferdselsprosjekter.

Det er av stor betydning at alle planene og prosjektene bidrar til at Sandvika omformes og transformeres til å bli en by med gode bymessige kvaliteter, innbyggere i alle aldre, et mangfold av arbeidsplasser, rikt kulturliv og gode rekreasjonsmuligheter.

Følges stedsanalysens anbefalinger vil Sandvika utvikles med funksjoner og kvaliteter i form av et kortreist hverdagsliv, et aktivt byliv og miljøvennlig transport.

Naturmiljø, folkehelse og kulturminner er påpekt som viktige kvaliteter som vil bidra til økt velferd i form av tilhørighet, stedsidentitet, økt bo- og sysselsetting og verdiskaping.

Stedsanalyse Sandvika er nå til politisk behandling og skal til Formannskapet i november.

Les stedsanalysen her.

Stedsanalyse Sandvika