Formannskapet 14. oktober behandlet planprogram for tre regionale Viken-planer. Bærum er kritisk til en av planene.

Bærum kommune er kritisk til at Vikens planprogram for regional plan for areal og mobilitet ikke baseres på regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus.   

Formannskapet i Bærum behandlet planprogrammet på sitt møte 20. oktober og fattet følgende vedtak:

  • Bærum kommune ber om at regionale plan for areal og transport for Oslo og Akershus blir videreført som en regionalplan for den funksjonelle osloregionen og som en felles plan for Viken og Oslo fylkeskommuner. Regionalplan for Oslo og Akershus danner grunnlag avtaler om byvekstsamarbeidet og for kommunale planer for arealbruk i den funksjonelle osloregionen.
  • Bærum kommune varsler at hvis regional plan for Oslo og Akershus ikke videreføres jamfør punkt 2 over, vil kommunen vurdere å bringe spørsmålet inn for departementet etter plan og bygningsloven § 8-4.

Planprogrammet som Viken fylkeskommune har sendt på høring omfatter også: 

  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping

Se mer informasjon.