Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront er til politisk behandling.

Sandvika er kultur- og regionbyen med en attraktiv sjøfront og god tilgjengelighet til fjord og elv. 

Byen står overfor omfattende endrings- og utviklingsprosesser og det er derfor behov for en ny visjonsprosess som setter retning for Sandvika.

Sjøfronten vil utvikles over lang tid og av mange aktører. Derfor angis prinsipper for utvikling som skal sikre økt livskvalitet, bygger på FNs bærekraftsmål og sikrer en sjøfront av høy kvalitet.

Prinsipper om tilgjengelighet

 • Hele Sandvikas strandsone langs sjøfronten skal være allment tilgjengelig og tilrettelegges for allmennhetens ferdsel og opphold.
 • Flere, attraktive gang- og sykkelforbindelser skal etableres mellom sjøfrontens delområder og Sandvikas øvrige byområder

Prinsipp om medvirkning

 • Bærum kommunes visjon er «sammen skaper vi fremtiden». Sandvika sjøfront skal utvikles gjennom samarbeid og dialog mellom innbyggere, brukere, næringsliv og offentlige myndigheter.

Prinsipper om natur og landskap

 • Biologisk mangfold innenfor Sandvikas sjøfront, på land og i vann, skal ivaretas, styrkes og restaureres.*
 • Grøntstruktur langs Sandvikas sjøfront skal videreutvikles og styrkes.
 • Sandvika sjøfront skal utvikles på de gående og syklendes premisser.*

Prinsipper om byutvikling

 • Utviklingen av sjøfronten skal skje ut fra et helhetlig plangrep basert på ny E18 i tunnel. Eksisterende motorveibro skal fjernes.
 • Ny lokalvei langs sjøfronten, med ny bro over Sandvikselva, skal redusere dagens barriere mellom by og sjø, og så langt som mulig legges i kulvert.*
 • Ny lokalvei skal muliggjøre byutvikling og skape nye byrom - som legger til rette for byliv.
 • Delområdene langs sjøfronten skal framstå som varierte og inneholde en blanding av bolig, kultur, rekreasjon, næring og møteplasser – som bidrar til bærekraftig byutvikling.
 • Det skal legges til rette for midlertidige tiltak som skaper Sandvika-entusiasme.
 • Et aktivt og tilgjengelig fjordtorg ved SandVIKA skal koble Sandvika sentrum øst og Rådhuset til fjorden.
 • Viktige siktlinjer og landemerker skal styrkes gjennom byforming.
 • Det legges til grunn at det opprettholdes gang- og sykkelvei mellom Kadettangen og Sjøholmen/Høvikodden i hele perioden sjøfronten utvikles.*

Prinsipper om rekreasjon

 • Sandvikas sjøareal og sjøfront skal være byens felles byrom, med fokus på rekreasjon – til glede for alle brukere.*
 • I Sandviksbukta skal omfanget av sjøarealer avsatt til allment friluftsliv søkes opprettholdt.
 • I videre planarbeid skal ikke-motoriserte sjøtrafikanter prioriteres, gjennom regulering av ferdsel, utprøving av ny teknologi og klimavennlige løsninger.

Prinsipper om identitet

 • Sandvikas historie skal synliggjøres langs sjøfronten, ved at kulturminner og -miljøer gis rommelighet og integreres som en del av ny bystruktur.
 • Sjøfronten skal styrke Sandvikas identitet som regional by og kommunesenter med gode rekreative tilbud.
 • Sandvika sjøfront skal bli en destinasjon – som innbyr til kulturelle attraksjoner og nye turmål.

* endringer som er kommet inn under politisk behandling i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 14.10.21 - er satt i kursiv.