Kulturfunksjoner på Fornebu har vært på høring og saken følges opp med to konkrete innsatser: Midlertidig bibliotek og ungdomstilbud

Midlertidig bibliotek i det gamle flytårnet

Det etableres et midlertidig bibliotek ved Flytårnet, frem til det nye folkebiblioteket står klart. Det vil være et lokalbibliotek  for formidling og kunnskapsdeling, med tilbud om bøker og medier jfr. bibliotektilbudene på Eiksmarka og Høvik.

 Utover ordinær åpningstid kan det være selvbetjent utvidet åpningstid (“meråpent bibliotek”).

Alle kommunens bibliotek, uavhengig av størrelse, har i dag samme tilgang til bøker gjennom transportordningen mellom bibliotekene. 

I høringen er det bred støtte til etablering av et midlertidig bibliotek på Flytårnet og det er klare signaler om at tilbudet spesielt tilrettelegges for barn og unge. 

Kommunen og Flytårnet Fornebu as (utleier) er i dialog om lokaler som kan være egnet til et midlertidig bibliotek. Åpningstidspunkt er ikke fastsatt, men det skal skje så raskt som mulig.

Nye lokaler til ungdomstilbud

Det skal også etableres et utvidet ungdomstilsbud ved Flytårnet så raskt mulig. Kommunen og Flytårnet Fornebu as (utleier) har dialog om lokaler som kan være egnet til de ungdomstilbudene som i dag er lokalisert ved Punkt og mulige nye typer tilbud/aktivitet.

Det foreligger et konkret forslag om et lokale i Kulturgaten som etter rehabilitering kan være godt egnet til formålet. Det finnes også tilgjengelige uteområder som bør vurderes tilrettelagt for aktivitet. 

Andre oppfølgingspunkter

  • Grunnlagsdokument: Høringsnotatet og høringsuttalelsene år status som et grunnlagsdokument for det videre arbeidet med
    kulturfunksjoner.
  • Konsept for Flerbrukshus med kirkerom fremmes som egen politisk sak.