NTNU og Bærum kommune tar samarbeidet videre og trekker inn næringslivet for å etablere nye partnerskap for samfunnsutviklingen.

I februar 2019 inngikk NTNU og Bærum kommune et forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon. Ett av målene har vært å utvide samarbeidet til også gjelde næringslivet. Det er etablert ett Topplederforum mellom næringsliv, NTNU og kommune som møtes en gang i året, i regi av SmartCity Bærum. I tillegg er det igangsatt et strategisk forum som møtes fire ganger i året for å ta arbeidet med å utvikle et bærekraftig Bærum ett skritt videre.

NTNU og Næringsliv i møte sammen med Bærum kommune

Hensikten er å samles om sentrale utfordringer og muligheter rundt bærekraftig utvikling, hvor det er behov for innsats fra flere parter. Målet er å videreutvikle nye innovative partnerskap og skape felles løsninger. På første møtet deltok flere av SmartCity Bærums samarbeidspartnere: Telenor, Microsoft, Equinor, Accenture, Franzefoss, Norconsult, Entra og Ruter, IBM, Aker, Veidekke, DNV GL, Bærum Næringsråd og Evry, sammen med NTNU og Bærum kommune.

Doktorgrader

NTNU og Bærum kommune samarbeider også om 4-5 doktorgrader. Det er ønske om å utvide antallet også i samarbeid med næringslivet i Bærum.

De første doktorgradsprosjektene er:

  • Reisevaneundersøkelser – for å finne smarte måter å samle reisevaneinformasjon på som kan gi oppdatert kunnskap med høyere kvalitet. Datainnsamlingen skal gjennomføres i Bærum – og gi bidrag til evaluering av effekten av tiltak innen transportutviklingen og trendutviklingen. Utlyses nå.
  • Smart og bærekraftig eiendomsforvaltning – hvordan utnytte og vedlikeholde eksisterende bygningsmasse på en miljømessig og samfunnsøkonomisk optimal måte.
  • Bruker BIM – som handler om modellering av bygg – med fokus på digitale løsninger.
  • Urban facility management

- Kommunen ønsker å være en attraktiv arena for forskning og utdanning og synliggjøre kommunesektoren som en attraktiv bransje i fremtidens arbeidsliv, sier Bente R Herdlevær som er kommunaldirektør for organisasjon, styring og utvikling.