Bærum kommune utvikler et nytt og innovativt boligkonsept i tett samarbeid med Husbanken – «Det gode nabolag». – Vi bygger omsorgsboliger som integreres i et større boliganlegg, for å oppnå større grad av normalisering og mangfold, sier Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør i Bærum.

Det gode nabolag handler om å kombinere omsorgsboliger, boliger for førstegangsetablerere, familieboliger (for startlånsmottakere) og ordinære boliger for salg. 

– Det gode nabolag blir attraktivt for mange målgrupper, som alle vil ha fordeler av boligkonseptets fellesarealer og kvaliteter, understreker Bærums nye eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug.

Kristin Fagerhaug

Prosjektet bygger på en visjon om et godt nabolag for alle, med klare felles mål om å:

  • skape et fellesskap mellom mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå, og etablere et mangfoldig boligmiljø med varierte boligstørrelser
  • etablere et inkluderende nabolag som bidrar til økt botilfredshet og egenmestring for mennesker med utviklingshemming
  • legge til rette for gode familieboliger som sikrer barna gode bovilkår
  • skape felles uterom som er gode møtesteder og som stimulerer til sosial samhandling
  • bidra til aktivitet og interaksjon og motvirke ensomhet

Kommunen samarbeider tett med Husbanken om innovasjonsprosjektet som skal ligge i Vallerveien 146, nord for Sandvika. 

– Vi skal legge vekt på gode sosiale møteplasser og fellesarealer både innvendig og utvendig, sier Fagerhaug. Boligprosjektet planlegges organisert som et borettslag. Det vil bli tinglyst prisregulering ved videresalg av omsorgsboligene og boliger til førstegangskjøpere. Kommunen sikres tildelingsrett for omsorgsboligene.

De 16 omsorgsboligene etableres som separate leiligheter med utgang til privat uteareal. Kommunen skal søke å eie fellesarealene og personalfunksjonene. I tillegg til omsorgsboligene legger prosjektet opp til salg av:

  • 12 leiligheter for førstegangsetablerere, hvorav 8 er 2-roms og 4 er 3-roms
  • 2 familieleiligheter (4-roms) som øremerkes utvalgte startlånsmottakere
  • ca 39 leiligheter, med mellom to og fire rom, for salg i det ordinære boligmarkedet.

–  Vi planlegger anskaffelse av næringsmegler og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for utbyggingen sommeren 2019, med sikte på gjennomføring av konkurranse høsten 2019, sier Kristin Fagerhaug.