Oslo kommune varslet fredag 2. april at kostnadsrammen for Fornebubanen kan øke med 4,3 milliarder kroner, det vil si 25 % sammenliknet med kalkylene fra 2018.

Oslo kommune varslet fredag 2. april at kostnadsrammen for Fornebubanen kan øke med 4,3 milliarder kroner, det vil si 25 % sammenliknet med kalkylene fra 2018. I tillegg kan ferdigstilling bli utsatt til 2029. Dette kom frem i en ekstern risikovurdering av prosjektet, en såkalt KS2.

- Dette er svært alvorlig for innbyggere og arbeidstakere på Fornebu. Her må vi snu alle stener for å sikre tidligst mulig ferdigstillelse, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune.

Enkelte har nå tatt til orde for å bygge banen bare fra Fornebu til Lysaker. – Hovedstadsregionen trenger ikke en «Lysakerbane», men en bane som går hele veien fra Fornebu og inn til byen. Det er da vi får klima- og trafikkeffekten, og det er viktigere enn noen gang. FNs siste klimarapport konkluderer med at det er nå vi har en siste sjanse for begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader – dette er ikke tiden for å stoppe eller utsette Fornebubanen, sier ordføreren.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog advarer mot å fjerne stasjoner langs banen. Hensikten med Fornebubanen er at flere skal kjøre T-bane og færre skal kjøre buss og bil. For å oppnå dette er det viktig at det ikke er for langt mellom stasjonene. - Jeg vil advare mot kortsiktige innsparingstiltak som reduserer klimaeffekten av banen. Vi må tenke langsiktig og ta grep som gjør at reisende velger kollektiv fremfor privatbilen, sier ordføreren.

- Staten må også bidra til å løse finansieringen, særlig ettersom årsaken til kostnadsoverskridelsene i stor grad ligger utenfor de lokale partenes kontroll. Vi ser at staten er i den unike situasjon at de øker sine inntekter, blant annet på grunn av energikostnadene, og mener derfor at de bør bidra inn mot finansieringen av et viktig klimaklokt samferdselstiltak. Vi ønsker å ta dette opp med blant annet samferdselsministeren, sier Hammer Krog.

Passasjertallet på Fornebustasjonene er på mellom 8000 og 8500 pr. døgn. Det vil gjøre at de tre stasjonene på Fornebu blir blant de 10 største i Oslo-området, regnet i antall passasjerer når banen åpner. 

Fornebubanen har nå en forventet kostnad på 23,3 milliarder kroner pluss lønns- og prisstigning fremover. Dette er en økning på 7,1 milliarder fra den vedtatte styringsrammen P50 på 16,2 milliarder. Årsakene er blant annet økning i kostnaden for de tekniske anleggene på til sammen 600 millioner, endret plassering og løsninger på to stasjoner og traseene imellom på om lag 1 milliard og lengre byggetid for Skøyen stasjon som medfører ekstra kostnader på ca. 800 millioner. Ekstern kvalitetssikrer (KS2) vurderer også usikkerheten betydelig større nå og anbefaler å øke forventet tillegg med 1.7 milliarder.

Les hele rapporten: Kvalitetssikring av Fornebubanen