Bærum kommune planlegger å opparbeide en øy i Lysakerfjorden med masser fra de store samferdselsutbyggingene. Høringsfristen har nå gått ut.

Friluftsøya er planlagt å ligge ca. 100 meter fra land og være på ca. 30 dekar. Friluftsøya vil være en kortreist løsning for å nyttiggjøre seg overskuddsmasser fra byggingen av blant annet Fornebubanen og ny E18. Bruk av overskuddsmassene fra infrastrukturprosjekter er en forutsetning for realisering av den nye friluftsøya.

Under høringen av detaljreguleringen er det kommet innsigelser fra Statsforvalter i Oslo og Viken, samt Fiskeridirektoratet. 

Statsforvalter skriver: 

"Planforslaget er i konflikt med flere hensyn innenfor våre ansvarsområder. Det fremmes innsigelse grunnet forslagets konsekvenser for truede fuglearter og deres leveområder, den utvalgte naturtypen åpen grunnlund kalkmark i boreonemoral sone og for marine naturtyper og truede fiskearter. Det fremmes også innsigelse til mangelfull utredning og dokumentasjon av konsekvenser for vannkvalitet."

Fiskeridirektoratet skriver:

"Med bakgrunn i hensynet til kysttorsk-bestanden i Oslofjorden må planen suppleres med en bestemmelse som entydig klargjør at det ikke kan skje anleggsarbeid i planområdet i gytesesongen for torsk, i perioden fra 1. mars til 30. april."

Bærum kommune vil gjennomgå innsigelsene med sikte på å finne løsninger. Dette vil gjøres i samarbeid med Statsforvalter og Fiskeridirektoratet, med sikte på at innsigelsene frafalles.