Kommunestyret 30. november vedtok Budsjett- og økonomiplan for 2023-2026 for Bærum kommune.

Utviklingen på Fornebu er nevnt spesifikt i enkelte deler av kommunens budsjett. Nedenfor har vi utarbeidet en kortfattet oversikt over noen av punktene.

Se budsjettdokumentene her.

Nullutslippsområde:

 • Et av hovedmålene for kommunens klimaarbeid er å etablere Fornebu som et nullutslippsområde innen 2027. Det omfatter blant annet: samarbeid og partnerskap med næringsliv, innbyggere og forskningen og Fornebu som testarena for klimaarbeid.

 • Konkrete tiltak vil f.eks. være utvidelse av søppelsug-anlegget, bytte til LED-lys (ca 1000 armaturer, utvidelse av Forneburingen for å tilrettelegge for kollektivtransport, helelektrisk drift av gravplass på Lilleøya. 

Kultur og sosiale tiltak

 • Midlertidig bibliotek etableres ved Flytårnet med oppstart og drift fra 2023 i lokaler hos Flytårnet AS. 
 • Kommunen og Flytårnet Fornebu AS (utleier) har dialog om lokaler som kan være egnet til de ungdomstilbudene som i dag er lokalisert ved Punkt, og om mulige nye typer tilbud/aktivitet. anbefaler å inngå leieavtale for perioden frem til Tårnet senter er klart i 2027

Investeringsprosjekter

 • I henhold til vedtatt Kommunedelplan 3 skal det bygges flerbrukshus med kirkerom på Fornebu. Flerbrukshuset skal ha flere funksjoner, blant annet livssynsnøytralt seremonirom. Tidlig i planperioden skal det gjennomføres en konseptanalyse for å kartlegge fremtidige behov samt gjennomføre bruker- og innbyggermedvirkning. Planlagt ferdigstillelse er 2028.
 • Det anbefales å skyve ferdigstillelse av ny brannstasjon til 2032 grunnet høyt investeringsnivå i kommunen samt usikkerheter knyttet til fremdrift for Vestre lenke.
 • Det er behov for et kontemplasjonsbygg på Lilleøya gravlund, som skal være et tilbud til pårørende. Total ramme for prosjektet, inkludert prisstigning, er 17,9 mill., og prosjektet er under planlegging. Estimert ferdigstillelse er 2028.
 • Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5 mill. til bygging av gang- og sykkelvei til Lilleøya gravlund.
 • Kommunedirektøren foreslår å sette av midler til fremtidig seilsportsenter i Rolfsbukta. Det arbeides med å finne en endelig løsning for seilsportsenteret. Foreløpig beregnet ramme for prosjektet er 18,5 mill., hvor 9 mill. stilles til disposisjon i 2024.

 • Fremdriften for utfyllingen og etablering av Friluftsøya styres i stor grad av fremdriften til samferdselsprosjektene samt søknadsprosess for tillatelser for fylling i sjø. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 55,3 mill. til Friluftsøya Fornebu.
 • I forbindelse med behandlingen av Kommuneplandel 3 for Fornebu ble det vedtatt å utrede en utvidelse av Forneburingen. Hensikten med veiutvidelsen er å ha et busstilbud der to busser kan møtes. I tillegg må nytt grensesnitt til fortau og/eller gang-/sykkelvei avklares. Det pågår en omregulering av John Strandruds vei, vestre del av Forneburingen, Åsa Gruda Skars vei, Eva Nansens vei og Dagny Bergers vei for å avklare omfang, løsning og kostnader. Det forventes at denne kommer på plass i 2023. 
 • Ny hovedvannledning skal være ferdig i 2024
 • Avfallssug:  Utbygging av ny sentral for avfallssug må gjennomføres før etablering av ny brannstasjon på Fornebu Prosjektet startet opp i 2020, og estimert ferdigstillelse er i 2024. 
 • 10 boliger og personalrom/fellesarealer skal anskaffes i Nansenløkka med overlevering 2025