Kommunestyret i Bærum har lagt til rette for bærekraftig, grønn og urban utvikling av Fornebu i sitt vedtak om Kommunedelplan 3 for Fornebu fra 27. mars 2019. Fornebu deles i tre områder: Byen, parken og landet.

Kommunedelplan 3 for Fornebu (KDP3) med inndelingen i «byen», «parken» og «landet», handler om å kombinere fremtidsrettet klimaklok tankegang med tilrettelegging for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. Samtidig gjør planen det mulig å etablere et bærekraftig handels- og servicetilbud i bymiljøene ved T-banestasjonene.

Planen viderefører, sikrer og styrker de grønne verdiene. Det skal formes nye byrom for opphold, grønne lunger og gode forbindelser gjennom området for gående og syklende. Det settes av betydelig med arealer til rekreasjon og idrettsformål.

Planramme som legger grunnlaget for Fornebubanen

Kommunestyret vedtok en planramme for Fornebu på maksimalt

842 800 m² boligflate, med vekt på å ivareta fleksibilitet i boligstørrelser og muligheter for boligkarriere på Fornebu. Det innebærer blant annet flere boliger på minst 110-125 m². Det skal også være rimelige boliger på Fornebu for at boligmarkedet skal være tilgjengelig for flere.

Kommunestyrets vedtak muliggjør grunneierfinansiering av Fornebubanen, som er en viktig forutsetning for realisering av banen. Og det er en klar forutsetning for videre utbygging på Fornebu. Nå ligger alt til rette for at Stortinget til høsten vil vedta finansiering og bygging av Fornebubanen. Staten bidrar med 50 % av kostnadene, og banetraseen er ferdig regulert både på Bærumsiden og Oslosiden.

Fornebu er det eneste stedet i Norge der en kommune har fått anledning til å inngå utbyggingsavtaler for medfinansiering av sosial infrastruktur, som skoler, barnehager og sykehjem.

Fornebusamfunnet

Sammen med KDP3 vedtok kommunestyret «Fornebu 2035 – strategi for utvikling av Fornebu-samfunnet». Denne strategien handler om at kommunen ønsker å arbeide nært med befolkning, organisasjoner og næringsliv, for å bidra til å utvikle løsninger på konkrete samfunnsbehov. Behovet for møteplasser for en engasjert befolkning er et konkret eksempel på en utfordring vi allerede nå må adressere.

Kommunen skal være åpen for å delta i samarbeid som lokalmiljøet eller andre parter tar initiativ til. Vi har allerede en rekke temaer å samarbeide om, for eksempel utviklingen av et sentrumsområde ved Fornebutårnet der man kombinerer ny kunnskap og gammel klokskap, eller «ung fritid» hvor vi skal etablere tilbud sammen med ungdommen.

Kommunestyrets vedtak har betydning ved at Bærum både nasjonalt og internasjonalt går foran og viser vei for hvordan man planlegger og tilrettelegger for en bærekraftig og klimaklok byutvikling med korte avstander til hverdagsfunksjoner og kollektivtransport.

Les mer om Kommunedelplan 3 for Fornebu