Byvekstavtalen mellom staten og Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård kommuner og Akershus fylkeskommune sikrer statlig bidrag til Fornebubanen. Den fremforhandlede byvekstavtalen ble signert onsdag 26. juni og overlevert politisk styringsgruppe.

Byvekstavtalen er siste byggestein i det kompliserte plan- og avtaleverk som tilsammen sikrer at bygging av Fornebubanen nå kan starte opp.

- Jeg er stolt og glad for at finansieringen av Fornebubanen nå er på plass. Dette er ett av de to viktigste samferdselstiltakene i Bærum og Oslo, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. – En viktig milepæl er nådd og nå gleder vi oss til startskuddet for bygging av banen, slår ordføreren fast.

Prisen for Fornebubanen er nå beregnet til 16.2 mrd kroner. I avtalen forplikter partene seg til å se på innsparingstiltak bl.a. en annen løsning på Skøyen stasjon som kan gi en besparelse på 1,1 mrd kroner og også redusere fremdriftsusikkerhet. Statens bidraget er satt til 50 %, etter innsparing.

Avtalen må politisk behandles i Akershus fylkeskommunen og de deltakende kommunene, før den vedtas av regjeringen.

- Staten har allerede nå bekreftet at de vil sikre nødvendige midler til videre planlegging, slik at arbeidet kan starte opp, sier en utålmodig kommunaldirektør Arthur Wøhni.

Bakgrunn

Bærum kommune ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en byvekstavtale for Osloområdet. Formannskapet ga mandat for forhandlinger i møte i juni 2018. Gjennom høsten 2018 og våren 2019 har det vært tilsammen 8 forhandlingsmøter. Formannskapet fikk en orientering om status den 26/2-19 i sak 033/19.

Avtalepartene i avtalen er Staten ved Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), Akershus fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum , Skedsmo og Oppegård.

I juni  2019 ble  partene enighet om en avtaletekst. Den fremforhandlede avtalen skal behandles av fylkestinget, Oslo bystyre og kommunestyrene før regjeringen som siste instans slutter seg til avtalen.

Formål og bakgrunn

Det ble i januar 2017 inngått en bymiljøavtale for Oslo og Akershus, og i september 2017 inngått byutviklingsavtale for Oslo og Akershus. I disse avtalene er Akershus fylkeskommune avtalepart sammen med Oslo og staten.

Den nasjonale målsettingen er at byvekstavtaler mellom staten, regionale myndigheter og byene vil gi en mer effektiv transport gjennom bedre utnyttelse av arealet. Avtalene skal gi et økonomisk insentiv for å sikre at veksten i persontransporten i byområder tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er krav til en regional arealplan i tråd med nullvekstmålet for persontransport med bil. Den regionale planen skal følges opp med lokale planer.

Bymiljøavtalen inngått i 2017 kan grovt sett betegnes som avtale om finansiering og drift av store samferdselstiltak, der staten yter betydelig bidrag. By utviklingsavtalen tok i større grad inn arealdimensjonen, men uten at kommunene som arealmyndighet ble brakt inn, utenom Oslo kommune som også er fylkeskommune. Byutviklingsavtalen baserer seg i hovedsak på den regionale planen for areal og transport for Oslo og Akershus, som er politisk behandlet i alle kommunene.

Utviklingen i omegnskommunene til storbyene har stor betydning for det framtidige transportbehovet, og derfor ble Bærum, Skedsmo og Oppegård invitert til å bli parter i byvekstavtalen. I invitasjonen til forhandling om byvekstavtale la Samferdselsdepartementet vekt på at de tre kommunene er viktige når man skal komme fram til gode areal- og transportløsninger, og at deltakelse vil innebære forpliktelser for alle parter som deltar.

Fra Bærum side har ordfører og kommunaldirektør for samfunn utgjort forhandlingsdelegasjonen 

Om avtalen

Fra statens side er det klart uttrykt at de vil legge en byvekstavtale til grunn for statens bidrag til kollektivsatsingen i storbyområdene – den såkalte 50/50-ordningen. Innenfor de rammer som er avsatt i Nasjonal transportplan, forplikter staten seg i avtalen til å bidra med 50 % av de store kollektivtiltakene. I vår region er det først Fornebubane, så ny sentrumstunell i Oslo og deretter kollektivløsning på Nedre Romerike.

Rådmannen understreker at gjennom vedtak om å inngå byvekstavtalene og i tilhørende finansieringsvedtakene først i Oslo og Akershus og deretter regjeringsbeslutning, vil finansiering av Fornebubanen være sikret og grunnlaget for å starte bygging er tilstede. 

Avtalen vil ha avgjørende betydning for vedtak om bygging av Fornebubanen og for å fastsette de økonomiske rammene for andre tiltak på samferdselssiden.

Avtalen omfatter også statens bidrag til «belønningsordningen» - som er en statlig medfinansiering til fylkeskommunens drift og investeringer i kollektivtrafikken. Videre inngår det i forhandlingene også bidrag til bl.a gang/sykkeltiltak langs riksveg.

Avtalen har ett tydelig fokus på arealutnyttelse, og gjentar de forpliktelsene som følger av den regionale planen for areal og transport og eksisterende bymiljøavtale. Både Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og kommunene i Akershus har sluttet seg til den regionale planen for areal og transport. Bærum kommunes arealstrategi og vedtatt arealdel av kommuneplanen er i tråd med den regionale planen, dog med unntak av en uløst innsigelse knyttet til Avtjerna.

- Jeg oppfatter at kommunens areal- og knutepunktstrategi, klimastrategi og sykkelstrategi utgjør et godt grunnlag for å kunne møte avtalens forventninger til kommunens arealplanlegging, slår kommunaldirektør Arthur Wøhni fast.

Byvekstavtalen kan leses her.

Vedlegg til avtalen.