Ved Treklang - Oksenøya senter legges det vekt på prioritet for gange, sykkel og kollektivtransport.

Ambisjonen er at Fornebu skal være nullutslippsområde innen 2027. Derfor er det lagt opp til god tilrettelegging for sykkel og tilgjengelighet for gående.  Det innebærer lavere parkeringsdekning for bil.

Det skal vektlegges gode forbindelser for gående og syklende internt i prosjektområdet med naturlig tilknytning til omkringliggende områder.

Som et av pilotprosjektene for Bærum kommunes samarbeidspartner The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN), blir Oksenøya senter en innovasjonsarena og et utprøvingsområde med smart arealbruk, innovative energiløsninger og bygningsmaterialer med lavt karbonavtrykk. 

Vi vil i de kommende nyhetsbrevene informere nærmere om nullutslipp-ambisjonen, mobilitet, energibruk m.m.