Datadrevet samskaping

Datadrevet Samskaping handler om å samarbeide for å nå bærekraftsmålene. Dette samarbeidet skal være forankret i data som er basert på fakta. Dataene skal visualiseres og bidra til å belyse problemstillinger.

Hva er prosjektet Datadrevet Samskaping? 

«Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling» er et treårig Forsknings- og Innovasjons-prosjekt (2021-2024). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og av prosjektpartene. Partene er Ålesund og Bærum kommuner, NTNU og Offshore Simulation Center (OSC).

Hvorfor har vi startet prosjektet? 

Arbeidet for å realisere bærekraftsmålene kan ikke løses av offentlige myndigheter alene. Det krever bedre samspill mellom flere samfunnsaktører. Prosjektet skal forske på hvordan slik samspill kan gi gode resultater. 

Det skal utvikles metoder og verktøy for innovasjon og samarbeid om bærekraftig samfunnsutvikling i kommuner. 

Prosjektet går i korte trekk ut på å se fakta på en ny måte for å treffe gode beslutninger og forstå konsekvensene av beslutningene som blir tatt, sier kommunaldirektør Bente R Herdlevær.

Hva er prosjektets fokus?

Prosjektet skal utvikle metoder og verktøy for å skape innovasjon og samarbeid i kommuner med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Det skal gjennomføres case med fokus på sirkulærøkonomi/gjenvinning og energistyring i Ålesund og Bærum kommuner.

  

Hva er prosjektmålene for Datadrevet  samskaping?

  1. Prosjektet skal utvikle verktøy og metodikk for datadrevet samskaping i politikkutforming og beslutningsprosesser for energistyring og sirkulær by. Utgangspunkt er KPI-rammeverket til U4SSC og digital tvilling fra OSC. Det forventes resultater som har verdi og tas i bruk av de to kommunene.
  2. Prosjektet skal aktivt involvere lokale interessenter og innbyggere lokalt. Gjennom fysiske og digitale arenaer for involvering og samskaping ønsker vi å utvikle felles målbilder og god oppgaveforståelse.
  3. Prosjektet skal på ulike måter bidra til at NTNU bygger vitenskapelig kunnskap som kan styrke nødvendig transdisiplinær kompetanse i forskningsmiljøene i møte med bærekraftsutfordringer, for eksempel i forbindelse med politiske og faglige bærekraftsprosesser.
  4. Prosjektet skal underveis sikre god dialog med det nasjonale bærekraftnettverket som er etablert, FN-senteret i Trondheim og FN-bylaben i Ålesund, og sammenfatte overfor disse viktige resultater, erfaringer og anbefalinger.

Hvilke bærekraftsmål skal prosjektet jobbe med? 

Vi skal konkret jobbe med bærekraftsområdene ressurs-effektivitet og energistyring, men resultatet vil være anvendelig for andre kommuner og andre bærekraftsområder. Bærum har et særlig ansvar for energistyring.

Bærekraftsmål 17 om samarbeid for nå nå målene er også viktig for dette prosjektet.

Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet? 

Prosjektet ledes av Bærum kommune og er et samarbeid med Ålesund kommune, NTNU og  Offshore Simulation Centre (OSC).

Kontaktpersoner i Bærum kommune:
Erland Rudshagen, prosjektleder
Emilie Helgesen Grud 
Thea Mork Kummen. 

Samarbeidspartene:

NTNU:

Det er også to samarbeidsprosjekter:

www.twinfjord.no : Planlegging i arealer under press, med Stranda og Fjord kommune som geografisk avgrensning. Fokus på hvordan økologisk informasjon i større grad kan analyseres og visualiseres.

www.smartplanlegging.com Transportplanlegging i Ålesund, Giske og Sula Kommune gjennom PAKT-prosessen (Planprogram for klima-, areal- og transportplanlegging)

I tillegg er også FN-organisasjonen «United for Smart Sustainable Cities» (U4SCC) er part i bærekraftsnettverket og har utviklet et indikatorsett for å måle hvor smarte og bærekraftige byer er. Les resultatene av målingen for 2020 her.

Hva menes med «Datadrevet»? 

Det er gjort en måling av mange norske kommuners «status» i forhold til bærekraftsmålene.   

Prosjektet skal jobbe videre med disse dataene og bruke dem til å visualisere problemstillinger som hele samfunnet har sammen; kommunene,  næringsliv og innbyggere i fellesskap. 

Visualisering skal i stor grad skje gjennom å videreutvikle en Digital Tvilling som prosjektpartner OSC har laget. 

Hva menes med Samskaping?

Et nøkkelord for forskjellen mellom samarbeid og samskaping er LIKEVERDIGHET. 

«En dialog på tvers av forskjeller som skaper større  innsikt, forståelse og læring i situasjoner preget av Likeverdighet.  Ofte ad hoc hvor samarbeidspartnere trekkes inn i forskjellige faser av et utviklingsarbeid.»   

Hvordan sikrer vi overførbarhet til andre områder og kommuner? 

For å begrense omfanget er prosjektet avgrenset til å studere og arbeide spesielt med to utvalgte KPI-tema: energistyring (Bærum) og sirkulær by (Ålesund). Sannsynligheten for at kunnskap og erfaring fra arbeidet med disse to KPI-temaene er relevant også for de øvrige temaområdene, vil være stor. Ved prioritering av KPI-er er følgende lagt til grunn for å sikre overføringsverdi til hele KPI-settet: 

Kontaktperson i Bærum kommune

Besøksadresse: 

Kommunegården
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika