Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

 

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Nesveien 13 - detaljregulering

Annonse - Nesveien 13 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Nesveien 13 - detaljregulering 08.02.2022
Malurtåsen - detaljregulering

Annonse - Malurtåsen - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Malurtåsen - detaljregulering 31.01.2022

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

 

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

 

PLANNAVN KUNNGJØRINGS-ANNONSE SE VEDTAK VEDTAK
UTVALG
DATO
       
Delområde Fornebuporten - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker Annonse - Delområde Fornebuporten - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker Se dokumentene i saken - Delområde Fornebuporten - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker Vedtatt i kommunestyret 15.12.2021
Michelets vei 55 - detaljregulering Annonse - Michelets vei 55 - detaljregulering tidligere Holtet 27 Se dokumentene i saken - Michelets vei 55 - detaljregulering tidligere Holtet 27 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2021
Lysaker stasjon, Fornebubanen, detaljregulering Annonse - Lysaker stasjon, Fornebubanen, detaljregulering Se dokumentene i saken - Lysaker stasjon, Fornebubanen, detaljregulering Vedtatt i kommunestyret 15.12.2021
Endring av reguleringsplan for Emma Hjorth-området Annonse - Endring av reguleringsplan for Emma Hjorth-området Se dokumentene i saken - Endring av reguleringsplan for Emma Hjorth-området Vedtatt i kommunestyret 15.12.2021

 

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom kl 08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom 10.00 - 14.00, tirsdag 12.00 - 14.00

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Alle dager mellom 10.00 - 14.00, onsdag 12.00 - 14.00