Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planler å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

 

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Widerøeveien med Kilen-krysset - detaljregulering Annonse - Widerøeveien med Kilen-krysset - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Widerøeveien med Kilen-krysset - detaljregulering

30.04.2023
Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår, del av gnr 202 bnr.4 Annonse - Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår, del av gnr 202 bnr.4

Se dokumentene i saken . Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår, del av gnr 202 bnr.4

 

24.04.2023
Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 2023-2043 Annonse - Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 2023-2043

Se dokumentene i saken - Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 2023-2043

Kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer - revisjonsarbeid

28.04.2023
Fornebu felt 8.4 - detaljregulering Annonse - Fornebu felt 8.4 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Fornebu felt 8.4 - detaljregulering

31.03.2023
Jernbaneveien 11 - detaljregulering Annonse - Jernbaneveien 11 - detaljregulering

Dokumentene i saken - Jernbaneveien 11 - detaljregulering

27.03.2023

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Fornebuveien 37 mfl - detaljregulering Annonse - Fornebuveien 37 mfl - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Fornebuveien 37 mfl - detaljregulering

 

Se forslagsstillers alternativt forslag til bestemmelser på støy og rekkefølgekrav

Åpent digitalt informasjonsmøte onsdag 15.03.2023, kl 18.00-19.30

Se planens informasjonsside

01.04.2023
Fornebuveien 31 mfl. - detaljregulering Annonse - Fornebuveien 31 mfl. - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Fornebuveien 31 mfl. - detaljregulering

Se forslagsstiller alternative forslag til bestemmelser på støv

Åpent digitalt informasjonsmøte onsdag 15.03.2023, kl 18.00-19.30

Se planens informasjonsside

01.04.2023
Forneburingen - vestre del-tilrettelegging for buss - detaljregulering Annonse - Forneburingen - vestre del-tilrettelegging for buss - detaljregulering Se dokumentene i saken - Forneburingen - vestre del-tilrettelegging for buss - detaljregulering 27.03.2023

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

 

PLANNAVN KUNNGJØRINGS-ANNONSE SE VEDTAK VEDTAK
UTVALG
DATO
       
Malmskriverveien 20 Annonse - Malmskriverveien 20 Se dokumentene i saken - Malmskriverveien 20 Vedtatt i Kommunestyret 01.03.2023

 

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.