Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene i saken Frist for å levere uttalelse
Kirkeveien 85 med flere  Annonse Informasjon om saken

Se dokumentene i saken
23.12.2020
Sandvika gate- og byromsplan  Annonse Se egen side 30.11.2020

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Sandvika sentrum nord og kollektivknutepunkt - planprogram

Annonse

Se side

Se dokumentene i saken

24.01.2021
Gullhaugveien gbnr. 95/465 m.fl. – detaljregulering

Annonse

Se dokumentene i saken

24.01.2021
Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering Annonse

Se side

Se dokumententene i saken

 

11.01.2021
Lakseberget - offentlig detaljregulering med konsekvensutredning Annonse Se side

Se dokumentene i saken
17.12.2020
Sandvika sjøfront Annonse Se side

Se dokumentene i saken 
17.12.2020

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet

Plannavn se vedtaket Vedtak utvalg og dato
Evjebakken 19, detaljregulering Se annonse Se dokumenter Vedtatt i kommunestyret 21.10.2020
Detaljregulering for Storøykilen, Fornebu felt B9.6, planID 2016025 Se annonse

Se dokumenter
Vedtatt i Kommunestyret/
Planutvalget 23.09.2020
Fornebu, del av felt S1.3_A (Taksebanen) Se annonse

Se dokumenter 
Vedtatt i Planutvalget 24.09.2020
Jarenlia gbnr. 66/435 og 65/222 m.fl.-detaljregulering Se annonse

Se vedtaket
Vedtatt i kommunestyret 02.09.2020
Kattås vannrenseanlegg - detaljregulering Se annonse 

Se vedtaket
2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2020
Skytterdalen 2-4, detaljregulering Se annonse 

Se vedtaket
Planen ble vedtatt i kommunestyret 02.09.2020.

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt og planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerene på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.