Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

 

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Staversletta utvidelse av barnehage - detaljregulering Annonse - Staversletta utvidelse av barnehage - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Staversletta utvidelse av barnehage - detaljregulering

Revidert utomhusplan Staversletta utvidelse barnehage

09.09.2022
Nadderudveien 70 B - detaljregulering Annonse - Nadderudveien 70 B - detaljregulering Se dokumnetene i saken - Nadderudveien 70 B - detaljregulering 15.09.2022
Glitterudveien 143 - 145 - detaljregulering

 

Annonse - Glitterudveien 143 - 145 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Glitterudveien 143 - 145 - detaljregulering 26.08.2022
Plassering av teknisk bygg Gjønnes – endring av plan E18 korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu, planID E22014012 Annonse - Plassering av teknisk bygg Gjønnes – endring av plan E18 korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu, planID E22014012 Se dokumentene i saken - Plassering av teknisk bygg Gjønnes – endring av plan E18 korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu, planID E22014012 Beskrivelse reguleringsendring Illustrasjonsplan teknisk bygg.pdf Plankart teknisk bygg.pdf 03.08.2022
Høvik sentrum – planprogram med byplangrep Annonse - Høvik sentrum – planprogram med byplangrep Se dokumentene i saken - Høvik sentrum – planprogram med byplangrep 01.09.2022
Berger sykehjem og barnehage - detaljregulering Annonse - Berger sykehjem og barnehage - detaljregulering Se dokumentene i saken - Berger sykehjem og barnehage - detaljregulering Spørreundersøkelse/
medvirkning
Informasjonsside -
Nye Berger sykehjem og barnehage
01.07.2022

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

 

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

 

PLANNAVN KUNNGJØRINGS-ANNONSE SE VEDTAK VEDTAK
UTVALG
DATO
       

 

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00. 

Fra 27.juni til 12.august er byggesaksvakten tilgjengelig på telefon tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00. Planvakten er stengt.