Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker.

Dersom ferdigmelding ikke er mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato vil entreprenøren automatisk bli belastet nytt gebyr. Jf. gravereglement pkt. 1.5.2. Etter at tillatelsen er gått ut faktureres nytt behandlingsgebyr på grunn av at oppfølgingsrutinene er satt i gang. Krav om ferdigmelding gjelder ikke bestillinger gjort av Vei og trafikk.

ved graving i vei
(gebyrene er ikke mva-pliktig)
2021 2022 2023 fra dato
Gravetillatelse - avgift pr søknad* 4585 3922 4070 01.01.2022
Arbeidstillatelse - avgift pr søknad* 3057 3115 3233 01.01.2022
Kontrollavgift   750,- timen 780,- timen 01.01.23

* I henhold til Ledningsforskriften er det ikke lengre lov til å kreve behandling og forringelses gebyr, dette erstattes av ett administrasjons- og kontrollgebyr.

 §18. Dekning av kostnader for søknadsbehandling mv.: 
Vegmyndigheten kan i den enkelte sak kreve å få dekket kostnadene til saksbehandling av søknad om tillatelse og utført kontroll i anleggsperioden, i samsvar med selvkostprinsippet.

Kostnader for andre oppgaver enn nevnt i første ledd som utføres av vegmyndigheten for ledningseier, dekkes etter avtale mellom partene.