Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene. Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Se hvor kommunen planlegger og utfører veiarbeid i vår gravekalender.

Se kart som beskriver veityper i Bærum kommune.

Søknad om graving i offentlig vei

Kommunen bruker elektronisk behandling av søknader om graving i kommunal vei.

Geomatikk AS utfører følgende tjenester for Asker kommune og Bærum kommune:

  • Gravemeldingsmottak
  • Gi informasjon om kommunenes ledningsnett og infrastruktur
  • Motta, kontrollere og videreformidle søknader om graving i kommunal vei. Saksbehandlingen skal fortsatt utføres av de respektive kommuner.
  • KGrav – Samordning av gravetrasèen når den er lengre enn 40 m i offentlig vei

For å søke grave-/arbeidstillatelse logger man inn på Geomelding kundeportal Geomatikk AS.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

For graving i private veier, se veilovens kapittel 7 - private veier.

Gebyr ved graving

Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker, og et forringelsesgebyr som er arealavhengig.

ved graving i vei
(gebyrene er ikke mva-pliktig)
2017
Behandlingsgebyr pr. vei 2 400 kr
Gebyr for forringelse er for alle nye saker etter 2018  fjernet  

Annen informasjon