Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene. Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Se hvor kommunen planlegger og utfører veiarbeid i vår gravekalender.

Se kart som beskriver veityper i Bærum kommune.

Søknad om graving i offentlig vei

Kommunen bruker elektronisk behandling av søknader om graving i kommunal vei.

Geomatikk AS utfører følgende tjenester for Asker kommune og Bærum kommune:

  • Gravemeldingsmottak
  • Gi informasjon om kommunenes ledningsnett og infrastruktur.
  • Motta, kontrollere og videreformidle søknader om graving i kommunal vei. Saksbehandlingen skal fortsatt utføres av de respektive kommuner.
  • KGrav – Samordning av gravetraseen når den er lengre enn 40 m i offentlig vei.

For å søke grave-/arbeidstillatelse logger man inn på Geomelding kundeportal Geomatikk AS.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

For graving i private veier, se veilovens kapittel 7 - private veier.

Gebyr ved graving

Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker. Dersom ferdigmelding ikke er mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato vil entreprenøren automatisk bli belastet nytt gebyr. Jf. gravereglement pkt. 1.5.2. Etter at tillatelsen er gått ut faktureres nytt behandlingsgebyr på grunn av at oppfølgingsrutinene er satt i gang. Krav om ferdigmelding gjelder ikke bestillinger gjort av Vei og trafikk.

ved graving i vei
(gebyrene er ikke mva-pliktig)
2019
Gravetillatelse 4 500,- 
Arbeidstillatelse 3 000,-

Annen informasjon