Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene. Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Se hvor kommunen planlegger og utfører veiarbeid i vår gravekalender.

Se kart som beskriver veityper i Bærum kommune.

Søknad om graving i offentlig vei

Kommunen bruker elektronisk behandling av søknader om graving i kommunal vei.

Geomatikk AS utfører følgende tjenester for Asker kommune og Bærum kommune:

  • Gravemeldingsmottak
  • Gi informasjon om kommunenes ledningsnett og infrastruktur.
  • Motta, kontrollere og videreformidle søknader om graving i kommunal vei. Saksbehandlingen skal fortsatt utføres av de respektive kommuner.
  • KGrav – Samordning av gravetraseen når den er lengre enn 40 m i offentlig vei.

For å søke grave-/arbeidstillatelse logger man inn på Geomelding kundeportal Geomatikk AS.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

For graving i private veier, se veilovens kapittel 7 - private veier.

Gebyr ved graving

Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr som belastes alle gravesaker. Dersom ferdigmelding ikke er mottatt innen 14 dager etter angitt sluttdato vil entreprenøren automatisk bli belastet nytt gebyr. Jf. gravereglement pkt. 1.5.2. Etter at tillatelsen er gått ut faktureres nytt behandlingsgebyr på grunn av at oppfølgingsrutinene er satt i gang. Krav om ferdigmelding gjelder ikke bestillinger gjort av Vei og trafikk.

ved graving i vei
(gebyrene er ikke mva-pliktig)
2018 2019 2020 fra dato
Gravetillatelse - avgift pr søknad* 2 400 2 400  4 500 01.01.2020
Arbeidstillatelse - avgift pr søknad*     3 000 01.01.2020

* I henhold til Ledningsforskriften er det ikke lengre lov til å kreve behandling og forringelses gebyr, dette erstattes av ett administrasjons-  og kontrollgebyr. 

 §18. Dekning av kostnader for søknadsbehandling mv.: 
Vegmyndigheten kan i den enkelte sak kreve å få dekket kostnadene til saksbehandling av søknad om tillatelse og utført kontroll i anleggsperioden, i samsvar med selvkostprinsippet. 

Kostnader for andre oppgaver enn nevnt i første ledd som utføres av vegmyndigheten for ledningseier, dekkes etter avtale mellom partene. 

 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no