Sykkelprosjekt - Bærumsveien

Hva skal vi gjøre? 

Bærum kommune planlegger sykkelvei med fortau sør for Bærumsveien (fylkesvei), mellom kryss med Brynsveien og rundkjøring ved Johs. Haugeruds vei.  

I tillegg utreder vi åpningspotensialet for Levrebekken, og undersøker om det kan gjøres forbedringer for buss ved avkjøring fra Rudsveien til Bærumsveien.  

 Hva skjer når? 

Prosjektet krever ny reguleringsplan for å kunne gjennomføres. Denne prosessen startet opp våren 2023.  

 Hvorfor legger vi til rette for gående og syklende her? 

Det mangler sammenhengende tilrettelegging for gående og syklende langs Bærumsveien på nordsiden av Dønski videregående skole hvor gående og syklende er henvist til å ferdes gjennom parkeringsplassen.  

Strekningen er definert som hovedsykkelrute i kommunens plan for sykkelveinettet og det er ønskelig å separere gangtrafikken fra sykkeltrafikken for å tilrettelegge for vekst i sykkeltrafikken og samtidig gi et attraktivt tilbud til gående på strekningen.  

Strekningen passerer flere skoler og er skolevei for mange barn i ulik alder. Det er også flere idrettsbaner- og haller som brukes aktivt i nærheten. Analyse av sykkeltrafikkpotensialet viser at mange vil ha nytte av strekningen med en beregnet sykkel-ÅDT på ca. 500 sykkelturer pr. døgn.  

 Hvem er ansvarlig for prosjektet? 

Sykkelprosjektet, Natur- vei- og miljøforvaltning i Bærum kommune.  

 Faser til ferdigstillelse: 

 Nøkkelinformasjon:  

  • Type prosjekt: sykkelvei med fortau 
  • Prosjektfase: planlegging

Hvor kan jeg finne mer informasjon?