Bilde av den nye undergangen under Hosleveien

Bærum kommune bygger ny undergang og tursti under Hosleveien. Samtidig er det behov for å oppgradere avløpsledningene mellom Hosleveien og Dyrefaret.

Aktuelt

Mandag 17. juni kl. 10 åpnet ordfører Lisbeth Hammer Krog, sammen med barn fra Nadderudskogen barnehage, den nye undergangen og lekeplassen ved Hosleveien.

Hva skal vi gjøre?

For å bedre trafikksikkerheten skal Bærum kommune bygge ny undergang og tursti under Hosleveien. Det blir også oppgradering av avløpsledningene mellom Hosleveien og Dyrefaret. Dette innebærer i tillegg åpning av bekk og oppgradering av lekeplass.

Hosleveien-Dyrefaret: oversiktsbilde over prosjektets elementer

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Natur-, vei- og miljøforvaltning og Vann og avløp, og består av følgende hovedelementer:

  • Plasstøpt kulvert med natursteinmurer (lengde 22,5 meter, bredde 4,5 meter, høyde 3,2 meter)
  • Permanent omlegging av hovedvannledning som går i Hosleveien (lengde 60 meter)
  • Etablere ny overvannsledning fra Dalsveien, under Hosleveien til påkoblingspunkt (lengde 203 meter)
  • Strømperehabilitering av spillvannsledning fra kum nord for Østliveien til påkoblingspunkt ved Hosleveien (lengde 325 meter)
  • Etablering av vannledning i deler av Dalsveien (lengde 52 meter)
  • Etablering av nytt nærmiljøanlegg / ny lekeplass sør for Hosleveien
  • Omlegging av høyspent- og lavspentledninger (lengde høyspent: ca 120 meter)
  • Oppgradering av tursti (lengde ca 100 meter)
  • Bekkeåpning (flombekk) nord for Dalsveien (lengde ca 230 meter)
  • Midlertidig ombygging av krysset Nadderudveien X Bispeveien på grunn av omkjøring for buss. Nadderudveien er fylkeskommunal og Bispeveien er kommunal.

Hvor gjør vi det?

Under Hosleveien vil vi etablere en undergang. Skråningene til turveien vil da ta det meste av grøntarealet som i dag benyttes som lekeplass nederst i Dalsveien. Som kompensasjon for dette, vil prosjektet etablere en større lekeplass på andre siden av Hosleveien ved prosjektets slutt.

I Dalsveien skal vi etablere nye avløpsledninger. Det betyr at det her vil være behov for å grave i veien. I grøntdraget mellom Dalsveien og Dyrefaret vil vi reetablere bekken og i tillegg oppgradere dagens avløpsledning.

Private avløpsledninger og overvannshåndtering på den enkelte eiendom

Privat overvannshåndtering

I forbindelse med dette prosjektet se kommunen på den private overvannshåndteringen. For å unngå overbelastning i avløpsnettet krever kommunen at eiendommene i området kobler fra sine taknedløp og sluk.

Hvis du har taknedløp og/eller sluk som er tilkoblet kommunalt nett, må det kobles fra slik at overvannet håndteres på egen eiendom.

Det vil bli sendt ut brev med anmodning om utbedring til de eiendommene hvor vi har registrert taknedløp og/eller sluk som kan være tilkoblet kommunalt nett.

I brosjyren under finner du informasjon om frakobling av taknedløp og eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Frakobling av overvann - informasjonsbrosjyre (pdf)

Private avløpsledninger

I forbindelse med utbedring av kommunale avløpsledninger inspiseres også private avløpsledninger. Det vil bli sendt ut brev for videre oppfølging av avløpsledningen din, avhengig av tilstanden på denne. Dette fordi det er viktig å sørge for en god helhetlig tilstand på avløpsnettet vårt.

I brosjyren under finner du mer informasjon om utbedring av avløpsledninger.

Utbedring av avløp - informasjonsbrosjyre (pdf)

Har du spørsmål rundt frakobling av overvann eller utbedring av avløp, kan du kontakte Vanessa Marie Ellingsen på e-post post@baerum.kommune.no eller tlf. 67 50 40 50.

Informasjonsbrev

Informasjonsbrev nr. 5 - 10. februar 2023.pdf

Informasjonsbrev nr. 4 - 21. juni 2022.pdf

Informasjonsbrev nr. 3 - 8. mars 2022.pdf

Informasjonsbrev nr. 2 - 19. november 2020.pdf

Informasjonsbrev nr. 1 - 26. august 2020.pdf (avventer ny versjon av dokumentet) 

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte 17. august 2022 på Bekkestua bibliotek.

Presentasjon om prosjektet (pdf)

Referat fra møtet (pdf)

Kontaktpersoner