Bærum kommune skal bygge ny undergang og tursti under Hosleveien. Samtidig er det behov for å oppgradere avløpsledningene mellom Hosleveien og Dyrefaret.

Hva skal vi gjøre?

For å bedre trafikksikkerheten skal Bærum kommune bygge ny undergang og tursti under Hosleveien. Det blir også oppgradering av avløpsledningene mellom Hosleveien og Dyrefaret. Dette innebærer i tillegg åpning av bekk og oppgradering av lekeplass.

Hosleveien-Dyrefaret: oversiktsbilde over prosjektets elementer

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Natur-, vei- og miljøforvaltning og Vann og avløp, og består av følgende hovedelementer:

  • Plasstøpt kulvert med natursteinmurer (lengde 22,5 meter, bredde 4,5 meter, høyde 3,2 meter)
  • Permanent omlegging av hovedvannledning som går i Hosleveien (lengde 60 meter)
  • Etablere ny overvannsledning fra Dalsveien, under Hosleveien til påkoblingspunkt (lengde 203 meter)
  • Strømperehabilitering av spillvannsledning fra kum nord for Østliveien til påkoblingspunkt ved Hosleveien (lengde 325 meter)
  • Etablering av vannledning i deler av Dalsveien (lengde 52 meter)
  • Etablering av nytt nærmiljøanlegg / ny lekeplass sør for Hosleveien
  • Omlegging av høyspent- og lavspentledninger (lengde høyspent: ca 120 meter)
  • Oppgradering av tursti (lengde ca 100 meter)
  • Bekkeåpning (flombekk) nord for Dalsveien (lengde ca 230 meter)
  • Midlertidig ombygging av krysset Nadderudveien X Bispeveien p.g.a. omkjøring for buss. Nadderudveien er fylkeskommunal og Bispeveien er kommunal.

Hvor gjør vi det?

Under Hosleveien vil vi etablere en undergang. Skråningene til turveien vil da ta det meste av grøntarealet som i dag benyttes som lekeplass nederst i Dalsveien. Som kompensasjon for dette, vil prosjektet etablere en større lekeplass på andre siden av Hosleveien ved prosjektets slutt.

I Dalsveien skal vi etablere nye avløpsledninger. Det betyr at det her vil være behov for å grave i veien. I grøntdraget mellom Dalsveien og Dyrefaret vil vi reetablere bekken og i tillegg oppgradere dagens avløpsledning.

Når starter arbeidene?

Oppstart av anleggsarbeidene vil sannsynligvis bli sensommeren 2022. En mer detaljert framdriftsplan vil bli publisert når denne foreligger fra entreprenør.

Informasjonsbrev

Informasjonsbrev nr. 4 - 21. juni 2022.pdf

Informasjonsbrev nr. 3 - 8. mars 2022.pdf

Informasjonsbrev nr. 2 - 19. november 2020.pdf

Informasjonsbrev nr. 1 - 26. august 2020.pdf

Kontaktpersoner