Ringeriksbanen og E16

I medhold av plan- og bygningslovens § 6-4 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 27.03.2020 statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss – PlanID NO201604 - i Bærum kommune, Hole kommune og Ringerike kommune.

På tre områder ble planforslaget utarbeidet i to alternativer. Departementet har vedtatt følgende alternativ:

  1. Liten utfylling ved Sundvollen (alternativ A)
  2. Løsning uten motorvegkryss ved Helgelandsmoen (alternativ B)
  3. Løsning med fylling i kombinasjon med bruer på Mælingen (alternativ B)

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Bane NOR ønsker samtidig å takke for alle bidrag i planprosessen. Den vedtatte reguleringsplanen er straks bindende for framtidig arealbruk i området.