Har noen parkert slik at du ikke kommer frem eller har andre spørsmål om parkering kan du ringe: Tlf. 67 50 48 30/67 50 40 50 mellom kl. 8 og 16 på hverdager. Utover denne tiden må du ringe politiet tlf. 02800.

Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

Satser

Parkeringsgebyr: 900,-

Parkeringsgebyr ilegges når trafikkreglene eller skiltforskriften brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende (vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven §§ 4 og 9).

Kontrollsanksjon: 300,- / 600,- / 900,-

Kontrollsanksjoner ilegges på plasser hvor det er vilkår og at det må foregå en kontroll av at kjøretøyet har parkert i henhold til vilkårene.
Størrelsen på kontrollsanksjonen er basert på grad av overtredelse:

Kr. 300,- (LAV): overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser.

Kr. 600,- (VANLIG): utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis o.l.

Kr. 900,- (HØY): Reservert for forflytningshemmede, parkert på fortau/gangfelt o.l.

Betalingsfrist

Parkeringsgebyr: Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato, selv om det påklages, jf. Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5. Dersom parkeringsgebyret ikke blir betalt innen fristen, forhøyes det med 50 %. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Kontrollsanksjon

Betalingsfrist er 3 uker fra ileggelsesdato, jf. Forskrift om vilkårsparkering § 37. parkeringsregulering. Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon, utover det som eventuelt måtte følge av annen lovgivning.

Klagefrister

Klagen skal være skriftlig og fristen er 3 uker fra ileggelsesdato for alle typer gebyr/sanksjoner. All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen.

NB! Gebyr/sanksjonsnummer må være med.

Får du avslag på klagen fra Bærum kommune og ønsker å klage videre er det forskjellige fremgangsmåter for parkeringsgebyr og kontrollsanksjon.

Ilagt parkeringsgebyr

Når du ikke får fullt medhold i klagen kan du bringe denne avgjørelsen inn for tingretten. Klagefristen er tre uker etter at du er underrettet om resultatet i svarbrevet. Krav om foreleggelse for tingretten framsettes skriftlig til Bærum kommune. Bevis for at parkeringen var lovlig bør legges ved klagen. Vi gjør oppmerksom på at domstolen ikke kan ettergi parkeringsgebyret av rimelighetsgrunner, jf. forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 7 tredje ledd.

Ilagt kontrollsanksjon

Når du ikke får fullt medhold i klagen din har du rett til å klage denne avgjørelsen inn for parkeringsklagenemnda, jf. forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) § 44 og § 45. Klagefristen er ett år regnet fra  dato klagen behandles av kommunen. Klagen fremsettes skriftlig for parkeringsklagenemndas sekretariat.

Dersom du ikke har framsatt klagen til parkeringsklagenemndas sekretariat innen 11 uker etter behandlingsdato, må den ilagte sanksjonen betales selv om klagefristen ikke er utløpt, jf. parkeringsforskriften § 45 andre avsnitt. Dersom fører er en annen enn den som var registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for betalingen, jf. parkeringsforskriften § 37.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Klage

Elektroniske klageskjema.

Klage kan sendes til:
Bærum kommune
Vei og trafikk
1304 SANDVIKA