Parkeringsbot

På folkemunne kalles det gjerne parkeringsbot. Riktig definering av parkeringsbot blir kalt kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr, og for å gjøre ting enklere bruker vi derfor samlebetegnelsen «ileggelse». Du finner hvilken ileggelse kjøretøy har fått ved å se på øvre del av ileggelsen:

Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjon

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften.

Størrelsen på kontrollsanksjonen er basert på grad av overtredelse:

  • 330 kr (LAV): overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser.
  • 660 kr (VANLIG): utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis og lignende.
  • 990 kr (HØY): Reservert for forflytningshemmede og lignende.

Betalingsfrist er tre uker fra ileggelsesdato. Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon, utover det som eventuelt måtte følge av annen lovgivning.

Klagen skal være skriftlig og fristen er tre uker fra ileggelsesdato. All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. Klage sendes elektronisk ved å skrive saksnummer og kjennemerke på bilen  eller skanne QR-koden med mobil.

Får du ikke får fullt medhold i klagen din har du rett til å klage denne avgjørelsen inn for Parkeringsklagenemnda, jf. forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) § 44 og § 45. Klagefristen er ett år regnet fra dato klagen behandles av kommunen. Klagen fremsettes skriftlig for parkeringsklagenemndas sekretariat.

Dersom du ikke har framsatt klagen til parkeringsklagenemndas sekretariat innen 11 uker etter behandlingsdato, må den ilagte sanksjonen betales selv om klagefristen ikke er utløpt, jf. parkeringsforskriften § 45 andre avsnitt. Dersom fører er en annen enn den som var registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for betalingen, jf. parkeringsforskriften § 37.
Les mer informasjon på www.parkeringsklagenemnda.no.
Parkeringsklagenemnda har samlet prinsippavgjørelser som saker det ikke nytter å klage på. Du finner også informasjon på Forbrukerrådet sine hjemmesider.

Parkeringsgebyr

Parkeringsgebyr ilegges når skiltforskriften, vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende. Loven som gir myndighet til slike ileggelser, er forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Der bestemmes også størrelsen på gebyret som fra 01.01.2017 er på 900 kr. 

Betalingsfrist er tre uker fra ileggelsesdato, selv om det påklages, jf. Forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 5. Dersom parkeringsgebyret ikke blir betalt innen fristen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Klagen skal være skriftlig og fristen er tre uker fra ileggelsesdato. All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. Klage sendes elektronisk ved å skrive saksnummer og kjennemerke på bilen  eller skanne QR-koden med mobil.

Får du ikke medhold i klagen kan du bringe denne avgjørelsen inn for tingretten. Klagefristen er tre uker etter at du er underrettet om resultatet i svarbrevet. Krav om foreleggelse for tingretten framsettes skriftlig til Bærum kommune. Bevis for at parkeringen var lovlig bør legges ved klagen. Vi gjør oppmerksom på at domstolen ikke kan ettergi parkeringsgebyret av rimelighetsgrunner, jf. forskrift om offentlig parkeringsgebyr § 7 tredje ledd.

Saksbehandling

Bærum kommune skal forberede saken i samsvar med forvaltningsloven § 33. Alle klager som er sendt til oss før klagefrist skal realitetsbehandles. Bærum kommunes avgjørelse skal begrunnes samtidig med at avgjørelsen fattes. Begrunnelsen skal inneholde det rettslige og faktiske grunnlaget for sanksjonen og for øvrig utformes i samsvar med forvaltningsloven § 25 så langt denne passer. Normal behandlingstid for parkeringsgebyr er 4 til 6 uker.

Kontonummer
Kontonummer: 1503.27.76180
IBAN: NO5615032776180
BIC/SWIFT: DNBANOKK

Klage?

Parkeringsklagenemnda har samlet prinsippavgjørelser som gir avslag fra klagenemda automatisk. Forbrukerrådet har samlet når det nytter og ikke nytter å klage på ileggelser sine hjemmesider.

Klagen skal være skriftlig og fristen er tre uker fra ileggelsesdato. All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. Klage sendes elektronisk ved å skrive saksnummer og kjennemerke på bilen  eller skanne QR-koden med mobil.

Vil du sende klage pr ordinær post sendes dette til:
Bærum Kommune
Vei og trafikk, parkering
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no