HC-kort er en tillatelse som gjelder for parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen kan innvilges søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for parkeringslette.

Trenger du hjelp, eller har spørsmål angående søknadsprosessen kan du booke telefonmøte med saksbehandler ved å trykke på lenken under 

Bestille telefonmøte her

 

En søknad for bilfører eller passasjer skal inneholde:

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema som inneholder blant annet dokumentasjon på hvor du har behov for parkeringslette og hyppighet av behovet. Disse konkrete stedene må oppgis med nøyaktig adresse.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer gangvanskene. Gangdistanse med og uten hjelpemidler må der være klart definert.
 • Søker du som passasjer må det fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Her må det komme tydelig frem hvorfor du ikke kan vente inne på bestemmelsesstedet mens fører flytter bilen etter å ha fulgt deg inn.
 • Passfoto, altså et bilde av søker i passfotostørrelse.
 • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører.

Søknadsskjema digitalt - HC-kort for person

Viktig!

Husk å skrive informasjonen til den som søker om å få HC-kort. Søker man på vegne av noen andre, må man altså logge inn med den personens elektroniske ID. Har du eller den du søker for ikke elektronisk ID, må du sende inn fysisk søknad. Kontakt Veiledningstorget på tlf. 67504050 eller e-post veiledningstorget@baerum.kommune.no for å få utdelt søknadsskjema. Legeerklæring får man hos lege

Behandling av søknaden:

Søknaden behandles av Bærum kommune. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Saksbehandlingstiden er tre uker fra mottaksdato av komplett søknad hos saksbehandler i kommunen.

Om kommunen avslår søknaden kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket, og klagen må sendes inn skriftlig. Eventuelle nye opplysninger i saken må vedlegges klagen.

For mer utfyllende informasjon om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad kan du lese her.

 

For å få innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede må to kriterier være innfridd:

 • At søker har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • At søker har et særlig behov for parkeringslette på konkrete behovsplasser, hvor det ikke er mulig for søker å benytte de ordinære parkeringsplassene. Dette kan for eksempel være bosted, arbeid, skole, lege, sykehus, behandlingssteder eller liknende.

Søker man som passasjer er det et tredje kriteria som må være innfridd:

 • At søker ikke kan forlates uten regelmessig tilsyn. Behovet for tilsyn kan ikke være helt sporadisk, og betyr at søker ikke kan etterlates alene mens bilen parkeres av fører.

Legeerklæringen må fylles ut og stemples av lege, og ikke den som søker. Det er viktig at legen gjør en helhetlig vurdering av pasientens gangevne og behov før legeerklæring utstedes. Søknad skal fylles ut av søkerne selv, eventuelt verge.

Vennligst benytt skjema i vedlagt link for å sikre at all relevant informasjon belyses: Legeerklæring forflytningshemmede - pdf (v. 1) - BK258-0 (baerum.kommune.no)

Vi minner om at det er stor interesse for parkeringstillatelse. En parkeringstillatelse kommer med en del økonomiske goder, og vi må sikre at de som har et reelt behov har tilgang til det begrensede antall plasser vi har tilgjengelig.

Synes du det er vanskelig å vurdere behovet kan du klikke her for utdypende informasjon om parkeringstillatelsens formelle krav og formål.

Institusjoner kan søke om HC-kort for spesialinnredet bil.

Søknadsskjema - HC-kort for insitusjon (pdf)

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme enten man søker for første gang eller ønsker fornyelse, og all dokumentasjon må leveres på nytt. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid.

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten. Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal vises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Du må levere tilbake HC-kortet når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. 

Ved tapt/mistet HC-kort

Har man mistet parkeringstillatelsen må det fremlegges en tapsmelding fra politiet. Ved innsendelse av tapsmelding og nytt bilde kan det utstedes nytt kort. Ved gjentakelser kan kortet inndras i kortere perioder.

Søke på vegne av andre

Søker du på vegne av noen andre som verge, må dokumentasjon på vergemål vedlegges. Ved bruk av fullmektig, som ikke er advokat, må gyldig fullmakt vedlegges.

Ofte stilte spørsmål 

Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du parkere:

 • På parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede. Dette er angitt ved skilting og/eller markering på bakken,
 • på offentlig avgiftsbelagt parkeringsplass uten at avgift betales,
 • på parkeringsplasser med skiltet begrensningstid fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid. Det gjelder ikke ved skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse,
 • på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikkloven, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering,
 • på plasser reservert for andre brukergrupper,
 • på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene.

Krav om betaling for innehaver av HC-kort skal være skiltet. Dette gjelder samtlige avgiftsplasser, både offentlige og private.

Nei, legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I søknadsskjema må du selv få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelser.

Ja, slik av og påstigning er lov uten parkeringstillatelse. Slike korte opphold for av- og påstigning regnes ikke som parkering etter trafikkreglene og skiltforskriften.

Nei. Har du fått tildelt HC-kort som fører kan ikke dette brukes når du er passasjer. Det finnes egen parkeringstillatelse for passasjer som du kan søke på, men dette kortet er vanskeligere å kvalifisere for. Som hovedregel skal passasjerer kunne bli kjørt til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Fører kan så benytte ordinære parkeringsplasser når vedkommende parkerer bilen.

Dette er et kundeforhold mellom deg som søker og Fjellinjen, Fremtind service. Alle henvendelser skal rettes dit. Kontakt dem på Fjellinjen.

Om du ønsker å benytte deg av HC-parkering ved badeplassen må du søke om dette ved å sende mail til Bærum kommune via post@baerum.kommune.no. Mailen kan henvendes til natur, kultur, idrett og fritid.

Om eier av parkeringstillatelsen er gått bort, kan kortet returneres til:

Vei og trafikk, Bærum kommune,
Postboks 700
1304 Sandvika

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Lovdata

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata

Ved mistanke om misbruk kan dette meldes til parkering@baerum.kommune.no. Merk gjerne henvendelsen tydelig i emnefeltet.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no