På grunn av flytting til ny Kommunegård fra 6. februar til 20. februar, ber vi om forståelse for at forsinkelser kan forekomme i denne perioden.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer med et særskilt behov for parkeringslettelse. Også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse.

Trenger du bistad, eller har spørsmål angående søknadsprosessen kan du booke telefonmøte med saksbehandler ved å trykke på lenken under 

Bestille telefonmøte her

Søknad om parkeringstillatelse 

For å få innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede må to kriterier være innfridd:

 • At søker har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • At søker har et særlig behov for parkeringslette på konkrete behovsplasser, hvor det ikke er mulig for søker å benytte de ordinære parkeringsplassene. Dette kan for eksempel være bosted, arbeid, skole, lege, sykehus, behandlingssteder eller liknende.

Søker man som passasjer er det et tredje kriteria som må være innfridd:

 • At søker ikke kan forlates uten regelmessig tilsyn. Behovet for tilsyn kan ikke være helt sporadisk, og betyr at søker ikke kan etterlates alene mens bilen parkeres av fører.

Legeerklæring og søknadskjema må være utstedt til søker, ikke eventuelle omsorgspersoner som kjører vedkommende. Beviset er personlig og skal ikke benyttes av andre enn eier av beviset. Det er viktig å gjøre en helhetlig vurdering av pasientens gang-evne og behov før legeerklæring utstedes. Søknad skal fylles ut av søker selv, eventuelt verge.

Vennligst benytt skjema i vedlagt link for å sikre at all relevant informasjon belyses: Legeerklæring forflytningshemmede - pdf (v. 1) - BK258-0 (baerum.kommune.no)

Vi minner om at det er stor interesse for parkeringstillatelse. En parkeringstillatelse kommer med en del økonomiske goder, og vi må sikre at de som har et reelt behov har tilgang til det begrensede antall plasser vi har tilgjengelig.

Synes du det er vanskelig å vurdere behovet kan du klikke her for utdypende informasjon om parkeringstillatelsens formelle krav og formål.

Institusjoner kan søke om HC-kort for spesialinnredet bil. Følgende må vedlegges søknaden:

 • Dokumentasjon om behov for pasienttransport.
 • Registreringsnummer og informasjon som type bil og tilpasnings.

En søknad for bilfører eller passasjer skal inneholde:

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema som inneholder blant annet dokumentasjon på hvor du har behov for parkeringslette og hyppighet av behovet. Disse konkrete stedene må oppgis med nøyaktig adresse.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer gangvanskene. Gangdistanse med og uten hjelpemidler må der være klart definert.
 • Søker du som passasjer må det fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Her må det komme tydelig frem hvorfor du ikke kan vente inne på bestemmelsesstedet mens fører flytter bilen etter å ha fulgt deg inn.
 • Passfoto, altså et bilde av søker i passfotostørrelse.
 • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører.

For mer utfyllende informasjon om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad kan du lese her.

Søknaden sendes til:

Vei og trafikk, Bærum kommune,
Postboks 700
1304 Sandvika

Søknadsskjema Parkeringstillatelse for forflytninghemmede - søknad (baerum.kommune.no)

Behandling av søknaden:

Søknaden behandles av Bærum kommune. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Saksbehandlingstiden er tre uker fra mottaksdato av komplett søknad hos saksbehandler i kommunen.

Om kommunen avslår søknaden kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket, og klagen må sendes inn skriftlig. Eventuelle nye opplysninger i saken må vedlegges klagen.

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme enten man søker for første gang eller ønsker fornyelse, og all dokumentasjon må leveres på nytt. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid.

Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode.

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaver. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og skal kun benyttes når eier av kortet er med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Har man mistet parkeringstillatelsen må det fremlegges en tapsmelding fra politiet. Ved innsendelse av tapsmelding og nytt bilde kan det utstedes nytt kort. Ved gjentakelser kan kortet inndras i kortere perioder.

Ofte stilte spørsmål 

Nei, legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I søknadsskjema må du selv få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelser.

I forskriftene defineres det at det må foreligge et særlig behov for parkeringslettelse ved bestemte plasser. Dette skal være et reelt behov, som vil si at det er steder der du regelmessig har behov for parkeringslettelser. For at kommunen skal kunne avklare det særlige behovet er det derfor nødvendig at dette fylles ut nøyaktig. Dette er så kommunen skal kunne ha best mulig utgangspunkt for å fatte riktig avgjørelse i saken. Denne informasjonen brukes kun til å vurdere ditt behov for parkeringslettelser.

Ja, slik av og påstigning er lov uten parkeringstillatelse. Slike korte opphold for av- og påstigning regnes ikke som parkering etter trafikkreglene og skiltforskriften.

Nei. Har du fått tildelt HC-kort som fører kan ikke dette brukes når du er passasjer. Det finnes egen parkeringstillatelse for passasjer som du kan søke på, men dette kortet er vanskeligere å kvalifisere for. Som hovedregel skal passasjerer kunne bli kjørt til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Fører kan så benytte ordinære parkeringsplasser når vedkommende parkerer bilen.

Dette er et kundeforhold mellom deg som søker og Fjellinjen, Fremtind service. Alle henvendelser skal rettes dit. Kontakt dem på Fjellinjen.

Passfoto brukes som bilde på parkeringsbeviset. Det vi etterspør er altså et foto av deg som søker i passfotostørrelse. Vi trenger ikke en kopi av passet ditt.

Gjeldende førerkort må det følge med en kopi av førerkort for søkere som fører da HC-kortet er knyttet til deg som fører. Førerkortet må være gyldig, og vi utsteder ikke parkeringsbevis for fører utover gyldigheten til førerkortet.

Om du ønsker å benytte deg av HC-parkering ved badeplassen må du søke om dette ved å sende mail til Bærum kommune via post@baerum.kommune.no. Mailen kan henvendes til natur, kultur, idrett og fritid.

Om eier av parkeringstillatelsen er død skal kortet returneres til oss på følgende adresse:

Vei og trafikk, Bærum kommune,
Postboks 700
1304 Sandvika

Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du parkere:

 • På parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede. Dette er angitt ved skilting og/eller markering på bakken,
 • på offentlig avgiftsbelagt parkeringsplass uten at avgift betales,
 • på parkeringsplasser med skiltet begrensningstid fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid. Det gjelder ikke ved skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse,
 • på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikkloven, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering,
 • på plasser reservert for andre brukergrupper,
 • på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene.

Krav om betaling for innehaver av HC-kort skal være skiltet. Dette gjelder samtlige avgiftsplasser, både offentlige og private.

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Lovdata

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata

Ved mistanke om misbruk kan dette meldes til parkering@baerum.kommune.no. Merk gjerne henvendelsen tydelig i emnefeltet.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no