HC-kort er en tillatelse som gjelder for parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen kan innvilges søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for parkeringslette.

Vegdirektoratet har nylig publisert nye retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Les mer om dette under ‘Lover og forskrifter’ nederst på hjemmesiden.

Trenger du hjelp, eller har spørsmål angående søknadsprosessen kan du booke telefonmøte med saksbehandler ved å trykke på lenken under 

Bestille telefonmøte her

Søknadsskjema digitalt - HC-kort for person

En søknad for bilfører eller passasjer skal inneholde:

 • Fullstendig utfylt søknadsskjema som inneholder blant annet dokumentasjon på hvor du har behov for parkeringslette og hyppighet av behovet. Disse konkrete stedene må oppgis med nøyaktig adresse.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer gangvanskene. Gangdistanse med og uten hjelpemidler må der være klart definert.
 • Søker du som passasjer må det fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Her må det komme tydelig frem hvorfor du ikke kan vente inne på bestemmelsesstedet mens fører flytter bilen etter å ha fulgt deg inn.
 • Foto av søker der søker er lett gjenkjennelig. Fotoet trenger ikke være et faktisk passfoto, det kan for eksempel være tatt med mobil.
 • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører.

Viktig!

Husk å skrive informasjonen til den som søker om å få HC-kort. Søker man på vegne av noen andre, må man altså logge inn med den personens elektroniske ID. Har du eller den du søker for ikke elektronisk ID, må du sende inn fysisk søknad. Kontakt Veiledningstorget på tlf. 67504050 eller e-post veiledningstorget@baerum.kommune.no for å få utdelt søknadsskjema. Legeerklæring får man hos lege

Behandling av søknaden:

Søknaden behandles av Bærum kommune. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Saksbehandlingstiden er tre uker fra mottaksdato av komplett søknad hos saksbehandler i kommunen.

Om kommunen avslår søknaden kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket, og klagen må sendes inn skriftlig. Eventuelle nye opplysninger i saken må vedlegges klagen.

For mer utfyllende informasjon om HC-kort og hva som vektlegges i vurdering av søknad kan du lese her.

 

For å få innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede må to kriterier være innfridd:

 • At søker har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • At søker har et særlig behov for parkeringslette på konkrete behovsplasser, hvor det ikke er mulig for søker å benytte de ordinære parkeringsplassene. Dette kan for eksempel være bosted, arbeid, skole, lege, sykehus, behandlingssteder eller liknende.

Søker man som passasjer er det et tredje kriteria som må være innfridd:

 • At søker ikke kan forlates uten regelmessig tilsyn. Behovet for tilsyn kan ikke være helt sporadisk, og betyr at søker ikke kan etterlates alene mens bilen parkeres av fører.

Legeerklæringen må fylles ut og stemples av lege, og ikke den som søker. Det er viktig at legen gjør en helhetlig vurdering av pasientens gangevne og behov før legeerklæring utstedes. Søknad skal fylles ut av søkerne selv, eventuelt verge.

Vennligst benytt skjema i vedlagt lenke for å sikre at all relevant informasjon belyses: HC-kort – legeerklæringsskjema

Vi minner om at det er stor interesse for parkeringstillatelse. En parkeringstillatelse kommer med en del økonomiske goder, og vi må sikre at de som har et reelt behov har tilgang til det begrensede antall plasser vi har tilgjengelig.

Synes du det er vanskelig å vurdere behovet kan du klikke her for utdypende informasjon om parkeringstillatelsens formelle krav og formål.

Institusjoner kan søke om HC-kort for spesialinnredet bil.

Søknadsskjema - HC-kort for institusjon (pdf)

Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse for spesialinnredet motorvogn

Det er tre grunnvilkår som må være oppfylt for at en søknad om parkeringstillatelse kan innvilges:

 1. Tillatelsen kan kun tildeles en «institusjon»
  Hvorvidt virksomheten er en institusjon dokumenteres gjennom søkerens forklaring og beskrivelse av virksomheten i
  søknadskjemaet. I tillegg vil oppgitt organisasjonsnummer understøtte dette. Det er viktig å beskrive organisasjonen og hvilke brukere virksomheten har. Begrepet institusjon tolkes forholdsvis vidt, eksempelvis kan både sykehjem, barnehager og skoler med forflytningshemmede brukere søke.
 2.  Institusjonen må transportere forflytningshemmede brukere. Det er viktig å beskrive hvilken brukergruppe institusjonen har, herunder kortfattet om hvilke type diagnoser eller forflytningsutfordringer disse har. For at vilkåret skal anses oppfylt bør det også beskrives i hvilke sammenhenger det er behov for transport – og parkering – av de forflytningshemmede brukerne. Forskriften krever ikke at institusjonen skal sannsynliggjøre et behov for parkering ved transport, men det må som nevnt sannsynliggjøres at transport av forflytningshemmede brukere finner sted. Eventuell dokumentasjon kan lette behandlingen av søknaden.
 3. Transporten må skje med spesialinnredet motorvogn Transporten må skje med motorvogn som er spesialinnredet for formålet, herunder eksempelvis kjøretøy utstyrt med side- eller bakmontert rullestolheis eller motorvogner med rampe for rullestol. Det er et krav at institusjonen disponerer kjøretøyet.

Vedlegg til søknaden:

For å sørge for en hurtigere behandling av søknaden kan dokumentasjon på transport til oppgitte steder/gjøremål og hyppigheten av slik transport vedlegges. Dette kan gjøres i form av kopi av faste avtaler på opptrenings-/rehabiliteringssteder, som f.eks. medisinsk behandling, trening, fysioterapi, helsebad osv.
Det bør også fremlegges dokumentasjon på at det aktuelle kjøretøyet er spesialinnredet, enten ved bilder eller annet.

Søknaden kan leveres direkte i Kommunegården eller sendes i post til følgende adresse:

Bærum kommune
Vei og trafikk
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Dersom du fortsatt vil ha et særskilt behov for parkeringslette også etter at din tillatelse utløper, må du søke på nytt. Du bør søke i god tid før tillatelsen din utløper, slik at du ikke risikerer å måtte være uten kort.

Kommunen har ikke anledning til å utstede midlertidig parkeringstillatelse under ventetiden og kan heller ikke forlenge gyldighetstiden på den eksisterende parkeringstillatelsen. Det anbefales også å ta høyde for en eventuell klagebehandling for det tilfelle at forholdene skulle ha endret seg på en slik måte at du får avslag på din søknad.

Det anbefales at du derfor søker om ny parkeringstillatelse allerede 3 måneder før parkeringstillatelsen utløper. Det sendes ikke ut varsel fra kommunen om at parkeringstillatelsen snart utløper, du må selv følge med på utløpsdatoen.

Det finnes ingen løsning for «fornyelse» eller «forlengelse» av parkeringstillatelsen. Det er ingen automatikk i å få tildelt kort på nytt. Kommunen foretar alltid en helt ny vurdering av den nye søknaden, hvor alle vilkår må være oppfylt og grunnlaget dokumenteres på nytt.

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig bak frontruten. Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal vises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Du må levere tilbake HC-kortet når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. 

Ved tapt/mistet HC-kort

Har man mistet parkeringstillatelsen må det fremlegges en tapsmelding fra politiet. Ved innsendelse av tapsmelding og nytt bilde kan det utstedes nytt kort. Ved gjentakelser kan kortet inndras i kortere perioder.

Søke på vegne av andre

Søker du på vegne av noen andre som verge, må dokumentasjon på vergemål vedlegges. Ved bruk av fullmektig, som ikke er advokat, må gyldig fullmakt vedlegges.

Ofte stilte spørsmål 

Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du parkere:

 • På parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede. Dette er angitt ved skilting og/eller markering på bakken,
 • på offentlig avgiftsbelagt parkeringsplass uten at avgift betales,
 • på parkeringsplasser med skiltet begrensningstid fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid. Det gjelder ikke ved skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse,
 • på steder der det er innført boligsoneparkering.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikkloven, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering,
 • på plasser reservert for andre brukergrupper,
 • på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på disse stedene.

Krav om betaling for innehaver av HC-kort skal være skiltet. Dette gjelder samtlige avgiftsplasser, både offentlige og private.

Nei, legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I søknadsskjema må du selv få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelser.

Ja, slik av og påstigning er lov uten parkeringstillatelse. Slike korte opphold for av- og påstigning regnes ikke som parkering etter trafikkreglene og skiltforskriften.

Nei. Har du fått tildelt HC-kort som fører kan ikke dette brukes når du er passasjer. Det finnes egen parkeringstillatelse for passasjer som du kan søke på, men dette kortet er vanskeligere å kvalifisere for. Som hovedregel skal passasjerer kunne bli kjørt til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Fører kan så benytte ordinære parkeringsplasser når vedkommende parkerer bilen.

Dette er et kundeforhold mellom deg som søker og Fjellinjen, Fremtind service. Alle henvendelser skal rettes dit. Kontakt dem på Fjellinjen.

Om du ønsker å benytte deg av HC-parkering ved badeplassen må du søke om dette ved å sende mail til Bærum kommune via post@baerum.kommune.no. Mailen kan henvendes til natur, kultur, idrett og fritid.

Om eier av parkeringstillatelsen er gått bort, kan kortet returneres til:

Vei og trafikk, Bærum kommune,
Postboks 700
1304 Sandvika

Når du har fått avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede har du rett til å klage på vedtaket. Klagen skal sendes inn skriftlig via post, og klagefristen er normalt sett 3 uker fra mottatt avslagsbrev, men fristen kan utsettes hvis det er nødvendig. Da må saksbehandler informeres om dette. Klagen skal inneholde legeerklæring med eventuell ny relevant informasjon, og en redegjørelse fra deg som forklarer hvorfor du mener avslaget er uriktig. Dersom din situasjon forverres, kan du på et senere tidspunkt sende ny søknad. Vi gjør oppmerksom på at ny søknad med samme grunnlag som den avslåtte søknaden vil gi samme resultat. Vi har ikke anledning til å behandle klager over telefon eller e-post, men om du har andre spørsmål som gjelder avslaget, kan du booke telefonmøte med saksbehandler.

Ved eventuell klage over avslag må lengre saksbehandlingstid regnes med.

Lover og forskrifter

Ved mistanke om misbruk kan dette meldes til parkering@baerum.kommune.no. Merk gjerne henvendelsen tydelig i emnefeltet.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no