Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer med et særskilt behov for parkeringslette. Regelverket er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

  • Er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslette på et eller flere konkrete steder, hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vesentlig nedsatt forflytningsevne.
  • Både den medisinske betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

Søknaden må inneholde:

  • Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Konkrete steder (nøyaktige adresser) som utgjør behov for parkeringslette.
  • E-postadresse og mobilnummer
  • Et bilde i passfotostørrelse.
  • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører

Hvem kan søke?

Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse. Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med egen parkeringstillatelse for dette. Parkeringstillatelse tildeles kun når den som transporteres ikke kan forlates alene mens bilen flyttes.

Hvordan søke?

Søknadsskjema Parkeringstillatelse for forflytningshemmede finner du her.

Søknad med legeerklæring, bilde og kopi av gyldig førerkort sendes til:

Vei og trafikk, Bærum kommune,
Postboks 700
1304 Sandvika

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden behandles hos Bærum kommune. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Det er tre ukers saksbehandlingstid. Behandlingstiden gjelder fra mottaksdato hos saksbehandler i kommunen, og ikke når søknaden er sendt fra søker. Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Parkeringsbeviset

Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Ved tapt/mistet parkeringsbevis

Har man mistet parkeringskortet må dette meldes til politiet. Ved tilsending av tapsmelding og nytt bilde kan det utstedes nytt kort.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no