Høye og brede hekker eller busker kan hindre fri sikt og skape trafikkfarlige situasjoner. Hvis alle sørger for å trimme hekker og busker på sin eiendom, bidrar det til større trygghet i lokalmiljøet. Hvert år kantklippes det og kvistes maskinelt langs kommunale veier.

Slik klipper du

  • Busker, hekker eller trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei, og være til hinder for trafikk og vedlikehold. De må heller ikke skjule gatelys, skilter eller ledninger. 
  • I veikryss, avkjørsler eller andre steder der det er viktig med god sikt, skal ikke hekker og busker være høyere enn en halv meter.
  • Planter som vokser langs reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje skal ikke vokse ut over regulert veigrunn og hindre fri sikt. For eiendommer hvor reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke er satt, skal ikke planter vokse nærmere enn 1,5 meter fra asfaltkant.
  • Hvis du har trær som strekker seg utover grensen, er krav til fri høyde 4,7 meter over vegbane. 

Brosjyren: Klipping av vegetasjon langs kommunale veier

Fri sikt i veikryss og ved private avkjørsler 

Hvis du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, er det lovpålagt å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. I veikryss er det eier av tilstøtende eiendom som er ansvarlig for at hekk eller gjerde ikke er til hinder for frisikt i krysset. 

I denne brosjyren kan du se mål for krav til fri sikt i veikryss og ved avkjørsler. 

Kantklipping langs kommunale veier 

Kantklipping langs kommunale veier starter før fellesferien hvert år og pågår gjennom sommeren. Vegetasjon langs kommunale veier klippes for å skape bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. Klippingen kan bli forsinket hvis det oppstår skogbrannfare. 

I utgangspunktet vil kun vegetasjon mellom veien og gjerdelinjen/reguleringslinjen bli kuttet. Det vil si at det kun blir fjernet vegetasjon på veigrunn. For at denne klippingen skal gjøres mest mulig rasjonelt bruker kommunen maskinelt utstyr. Har du hekk, busker eller annen beplantning ut mot veien, er det lurt å klippe dette selv. 

Kvisting er planlagt etter ferien og vil pågå frem til oktober måned.

På grunn av etterslep vil kommunen gå grundigere til verks enn det som har vært vanlig de senere år. Det vil bli sendt ut SMS med link til kvistebrosjyre 2 uker før kvistingen starter. Det beste er om man kvister selv da det i hovedsak vil bli benyttet maskinelt utstyr som klipper mye grovere og hardere.

Spørsmål? 

Spørsmål om kantklipping og kvisting kan rettes til Vei og trafikk på e-post post@baerum.kommune.no

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no