Formannskapet i Bærum vedtok 20. april Handlingsplan sykkel 2022-2025.  

Handlingsplan sykkel 2022-2025 prioriterer bruken av øremerkede midler til sykkeltiltak i Bærum. I fireårsperioden er investeringsmidlene på 87, 35 millioner kroner.

Bærums sykkelstrategi 

Handlingsplan sykkel henger sammen med Bærums sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet, som ble vedtatt av Kommunestyret i 2019. Hovedmålet i sykkelstrategien er en sykkelandel på 20 prosent i områder med bymessig karakter i 2030.

Se mer om Bærums sykkelstrategi her.

Bakgrunn for prioriteringer

Som grunnlag for prioriteringene i sykkelhandlingsplanen har Bærum kommune gått i dialog med Viken for å igangsette et arbeid med å definere og prioritere helhetlige sykkelruter. Fylket har hovedansvaret for sykkelveier langs riksveier og fylkesveier. 

Kommunen har også fått utarbeidet en rapport for prioritering av helhetlige sykkelruter:

«Prioritering av sykkeltiltak – Bærum kommune».

I møtet 20. april vedtok Formannskapet at det skal utarbeides reguleringsplaner for alle prioriterte sykkelveistrekninger i Bærum, uavhengig av hvem som har ansvar for realisering, og uavhengig om finansiering av anleggsarbeidet er sikret eller ikke.

Handlingsplan sykkel 

Her kan du lese Handlingsplan sykkel 2022-2025

Handlingsplan sykkel 2022-2025 prioriterer ut fra følgende hensyn:

  • Bymessige områder
  • Gjennomføringsevne
  • Trinnvis tilrettelegging
  • Potensial for økt sykling
  • Innbyggermedvirkning
Oversikt over prioriterte investeringsprosjekter på kommunale veier og fylkesveier
Oversikt over prioriterte investeringsprosjekter på kommunal vei og fylkesvei

Handlingsplanen beskriver tiltak både langs kommunale veier og fylkesveier.

Tiltakene deles inn i tre kategorier:

  1. Systemtiltak
  2. Fysiske tiltak
  3. Ikke-fysiske tiltak

Systemtiltak

Det er identifisert tre tiltak på systemnivå: fartsreduksjon, sykkelveivisning og gjennomgang av ansvarsfordeling for sykkeltilrettelegging langs fylkesveinettet.

Fysiske tiltak

Fysiske tiltak deles inn i mindre tiltak, større prosjekter inkludert bysykkel, samt tilrettelegging. Til mindre tiltak vil det i perioden 2022-2025 settes av 18, 35 millioner kroner. Til større prosjekter vil det i perioden 2022-2025 settes av 53, 9 millioner kroner.

Ikke-fysiske tiltak

Ett av satsingsområdene i Bærums sykkelstrategi er markedsføring av sykling og arbeid for å gjøre sykling attraktivt for alle i Bærum. Blant tiltakene som er planlagt er vintersykkeldag og vintersykkelaksjon, Sykle til jobben-kampanjen, tidlig feiing av sykkelveinettet og utlån av mobile sykkelstativ.