1.Forbud mot oljefyring fra 1. januar 2020

Det er innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020. Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn. 

Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin. Ved overgang til biofyringsolje eller -parafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til kommunen.

Bærum kommune tilbyr gratis energianalyse av din bolig og energirådgivning gjennom Energiportalen AS. Alternativt finner du hjelp og råd på oljefri.no og hos Enova.no

Link til nasjonal forskrift

2. Fjerning av oljetanker

Alle nedgravde tanker som permanent tas ut av bruk, uavhengig av størrelse, skal tømmes og graves opp. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Eier av oljetank er ansvarlig for å forebygge lekkasjer og for å rydde opp ved en eventuell lekkasje. Kostnadene for skadebegrensning og opprydding kan være betydelig.

Kommunestyret i Bærum kommune har vedtatt at forurensingsforskriftens kapittel 1  gjelder for nedgravde oljetanker uansett størrelse, i hele kommunens geografiske område.

Ved oppgraving er det en forutsetning at følgende krav oppfylles:

 1. Tanken tømmes for olje. Oljetanker kan fortsatt ha betydelig mengder restolje selv om oljen er brukt opp under fyring. Dette fordi innløpet til oljetankens sugeledningen ligger et stykke over tankbunnen.
 2. Tanken rengjøres. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfri-sertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Uten gass fri-sertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken.
 3. Påfyllings- og lufterør fjernes eller ødelegges ved flatklemming samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.
 4. Melding om fjerning og dokumentasjon på utførte arbeid sendes til post@baerum.kommune.no eller post til Bærum kommune, Vann og Avløp, postboks 700, 1304 Sandvika

3. Registrering av oljetanker

Alle kommunens oljetanker skal være registrert i kommunens sentrale dataregister. Dette gjelder både tanker som er i drift og de som er tatt ut av bruk og som befinner seg nedgravd på eiendommen. Tankeier er ansvarlig for å oppdatere registeret ved å melde inn til Bærum kommune, i henhold til forurensingsforskriften kap.1.§1-9.

 Skjema for registrering av oljetanker finner du her

4. Oljelekkasje/ Forurensning til grunn

Ved lekkasje fra nedgravd oljetank skal Asker og Bærum brannvesen (ABBV) varsles på telefon 110. ABBV rapporterer videre til Kystverket, som er myndighet ved akutt forurensning. Saneringsarbeid i forurenset grunn må utføres av kompetent firma. Forurensede masser skal graves opp og behandles som spesialavfall. Jordprøver skal tas med jevne mellomrom til all forurensning er fjernet. Lekkasje fra oljetanker er eiers ansvar, og håndteres normalt via eiers forsikringsselskap.

5.Feil eller mangler

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres. Tilstanden av oljetanken vil fremgå av kontrollskjemaet der den klassifiseres av kontrolløren. Oljetank som ikke tilfredsstiller kravet for videre bruk, eller som har påvist hull, skal renses før den graves opp og leveres til avfallsmottak. Fjerning av tanken skal meldes til kommunen i brev eller på epost. Eventuelt oljeforurensede masser i grunnen må fjernes og leveres til avfallsmottak.

7. Tilstandskontroll

Tankeier plikter til å gjennomføre tilstandskontroller av oljetanken. Dette er hjemlet i forurensningsforskriften kap. 1. Bærum kommune ved kommunestyret har vedtatt at kravene i forskriftene skal gjelde for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse.

Tidspunktet for tilstandskontroll avhenger av materialet:

 • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
 • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
 • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Tilstandskontroller bør utføres av firma med erfaring og kompetanse fra arbeid med rensing og kontroll av oljetanker. Ved kontroll må tankeier påse at kontrolløren sender kopi av tilstandskontrollskjema til kommunen. Tankeier skal få et tilsvarende skjema av kontrolløren.

Kommunen kan ikke anbefale bestemte firmaer. Men søk eventuelt på internett med søkeord som: Tankrens Bærum.

8. Midlertidig ute av bruk

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal lokket på fyllingsrøret låses og påmonteres skilt som viser at oljetanken ikke er i bruk. Tanker som ikke har vært i aktiv bruk mer enn tre år må renses, tømmes og graves opp, se punkt 2. Melding sendes til post@baerum.kommune.no.

9. Gjenfylling av oljetanker

Det er kun i særlige tilfeller det kan gis tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. Et eksempel kan være der oljetanken ligger under grunnmur og vil medføre betydelige konstruksjonsmessige tilpasninger. Forhold som ikke tas hensyn til er tanker som ligger under veranda, platting, beplanting, belegningsstein, asfalterte eller brosteinsbelagt gårdsplass eller innkjørsel mm.

Søknad om igjenfylling må beskrive årsaken til at tanken ikke kan fjernes sammen med:

 1. Situasjonskart som viser hvor tanken er nedgravd
 2. Bilder som viser tankens beliggenhet, adkomstmulighet og eventuelle andre fysiske forhold som har med søknaden å gjøre.
 3. Tilstandsrapport som viser at tanken er renset og uten hull.
 4. To uavhengige kostnadsoverslag der hvor søknaden er begrunnet med store kostnader

Er det tegn til hull eller lekkasje må tanken fjernes uansett.

Søknaden sendes til post@baerum.kommune.no