Kommunens vann- og avløpsvirksomhet er miljøsertifisert i henhold til NS-ISO 14001. I den sammenheng er det definert følgende miljøpolitikk. 

Tjenestestedet skal fremstå som en miljøbevisst enhet som kontinuerlig arbeider for å redusere/forbedre den miljømessige påvirkningen ved sin virksomhet. Dette gjøres ved at ledelsen forplikter seg til å:

 • Verne om og utnytte drikkevannsressursene på en miljøeffektiv måte
 • Ha fokus på sikkerhet for mennesker, ytre miljø og eiendom
 • Kartlegge og vurdere miljømessige konsekvenser av nye prosjekter
 • Gjennom planlegging og konkrete tiltak redusere konsekvensene ved klimaendringer

 Videre er ledelsen ansvarlig for å:

 • Vise åpenhet i miljøspørsmål
 • Stimulere miljøbevisstheten blant alle ansatte
 • Påvirke samarbeidspartnere for å oppnå et høyere miljønivå
 • Forbedre vannkvaliteten i Bærum kommunes resipienter
 • Til enhver tid ha en god beredskap
 • Drive virksomheten med tanke på effektiv bruk av energi og råvarer – og en sikker og ansvarlig håndtering av restavfall
 • Benytte varer og tjenester som ikke gir unødig uheldige miljøpåvirkninger
 • Støtte forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi innen vann- og avløpsområdet, og støtte tiltak for å minimalisere miljøpåvirkninger knyttet til drift og nyanlegg
 • Etterleve relevante lover og regler innenfor miljø