Når bør du koke vannet?

Når deler av vannledningsnettet mister trykket, er det en økt risiko for at forurenset vann kan trenge inn i ledningene. Selv om denne risikoen generelt sett er meget liten, velger Bærum kommune å anbefale at de som er berørt av slike hendelser koker alt vann som skal brukes til mat og drikke. Med oppkok menes å koke vannet i ett minutt. Oppkok med vannkoker er tilstrekkelig. Kokeanbefalingen gjelder et døgn, og varsles ved utsendelse av sms eller talemelding til de berørte. Derved forebygges mulige helseproblemer.

Anbefalingen gis ut i fra «føre-var»-prinsippet og vurderingen er gjort i samråd med kommuneoverlegen og etter folkehelseinstituttets anvisninger.

Driften av ledningsnettet er styrt av gode rutiner som reduserer sjansen for forurensing. Hendelser som medfører trykkløse vannledninger av noe omfang, blir fulgt opp med analyser av vannkvaliteten. Skulle vannanalysen indikere forurensning vil ny varsling med utvidet kokeanbefaling bli sendt ut. Kokeanbefalingen vil da gjelde inntil det det kommer nytt varsel om friskmelding av drikkevannet.

Døgnåpen driftssentral

Telefon

Tlf: 67 50 60 60

Har du spørsmål vil vår døgnåpne driftssentral svare deg.