Du har ansvaret for å holde den private stikkledningen til din eiendom i forskriftsmessig stand. Er du tilkoblet en fellesledning, er dere flere om dette ansvaret. Ved utvendig lekkasje på stikkledning bør du kontakte forsikringsselskapet ditt og et godkjent rørleggerforetak. 

Hvordan gå frem? 

  • Kontakt forsikringsselskapet ditt og et godkjent rørleggerforetak. 
  • Et lekkasjelytterfirma må finne lekkasjen før det graves i bakken. Når lekkasjelyttingen skjer, må det ikke være noe forbruk av vann på den aktuelle stikkledningen.
  • Hvis lekkasjelytterfirmaet ikke finner noen lekkasje på stikkeledningen, dekker kommunen utgiftene du har hatt til lekkasjelytterfirmaet. Dersom privat lekkasjelytterfirma ikke benyttes, dekker ikke kommunen noen utgifter.
  • Dersom lekkasjen antas å være ved tilkoblingspunktet til offentlig hovedvannledning og det ved oppgraving kan dokumenteres at lekkasjen er på den offentlige hovedvannledningen, dekker kommunen alle dokumenterte utgifter.
  • Straks reparasjonsarbeidet er utført, og senest innen oppgitt frist, må vedlagte skjema det gis tilbakemelding om utført utbedring på privat stikkledning fylles ut i samarbeid med rørleggerforetaket. Du/sameiet er selv ansvarlig for at et skjemaet blir sendt i retur.

Lekkasje på private ledning oppdages på forskjellige måter:

  • Kommunen oppdager lekkasjen i forbindelse med lekkasjesøk, eller ved anleggsarbeid på kommunale ledninger.
  • Du kan oppdage lekkasjen selv, eksempelvis ved at det høres sus i ledningen, du kan se vann som strømmer i terrenget, eller du kan ha problemer med vanntrykket.

Hva skal vanntrykket normalt være på en bolig?

Normalt trykk på en bolig skal ligge på mellom 2-6 bar. Er trykket høyere, bør det monteres en reduksjonsventil som et rørleggerforetak utfører. Ved lite vann/dårlig trykk fra tappested/kran, kontakt rørlegger.

Når stoppekran/stengeventil ikke virker, eller du vil flytte utvendig stoppekran?

Kontakt rørlegger. Alle abonnenter er pålagt å sørge for at både utvendig og innvendig stoppekran/stengeventil fungerer.

Alder på ledninger og dimensjonen på rør?

Vann- og avløpsledninger er som oftest lagt når huset er bygd. Det kan foreligge opplysninger om alder og eventuelle endringer/rehabiliteringer hos Vann og Avløp. Normalt vil man kunne se både materiale og dimensjon, der røret kommer inn i bygget.