Informasjon om kapasitetsberegninger og tappetest av den kommunale vannforsyningen

Kapasitetsberegninger

Bærum kommune Vann og avløp tilbyr kapasitetsberegning for vannmengde og trykk i nærmeste offentlig kum ved bygget. Kapasitetsberegning gir et øyeblikksbilde av dagens situasjon og det tas forbehold om fremtidige endringer på nettet.

Kapasitetsberegning kan bestilles her 

Tappetest

Bærum kommune vil så langt som mulig unngå at det foretas tappetester i forbindelse med planlegging og testing av sprinkelanlegg. For å tilfredsstille behovet ved planlegging og eller resertifisering av sprinkelanlegg tilbyr kommunen kapasitetsberegninger.

Ved tappetester vil våre abonnenter i nabolaget ofte få forstyrret sin normale vannforsyningssituasjon både mht. trykk og vannkvalitet. Høyere hastighet i ledningsnettet kan medføre at avleiringer og rust løsner fra rørveggen. Dette kan medføre erstatningsansvar ovenfor abonnenten.

I tillegg er/kan det:

  • ofte et stort problem å bli kvitt store avløpsvannmengder på en tilfredsstillende måte
  • være vanskelig å etablere en prøvesituasjon som er realistisk til at tappeprøve gir et reelt bilde av mulighetene for sprinkelanlegg
  • være et problem å sørge for at abonnenter er kjent med varslingen selv om den er meddelt på vanlig måte

Kapasitetsberegning skal utføres før tappetester kan bestilles. Kapasitetsberegning bestilles via skjemaet over. Dersom våre kapasitetsberegninger viser at de opptredende forhold på stedet er på grensen av kravene eller ved kontrollmåling av anlegg, vil Bærum kommune kunne tillate kontrollerte tester med en mindre vannmengde inntil 10 l/s.

Bestilling av tappetest sendes til post@baerum.kommune.no merket VA-plan og referanse nummer for utført kapasitetsberegning.

Ved bestilling av tappetest gjelder følgende:

  • Vann og avløps driftspersonell skal være til stede for å påse at avtalte vannmengder ikke overskrides. Vann og avløp skal ved slike prøver alltid logge trykket i kommunal kum nærmest mulig det aktuelle sprinkler innlegget.
  • Alle kostnader ved gjennomføring må bekostes av søker og kommunen vil fakturere kr 5.000, - for hvert oppmøte
  • Abonnenter som blir berørt skal varsles senest kl 11.00 2 dager før. Dette gjøres av kommunens driftssentral.
  • Eventuelle erstatninger som tilstøtende abonnenter påføres av tappeprøven må bekostes av søker.

Sprinkler og sprinklervakt.

Det anbefales bruk av gjennomstrømningsvakt for sprinkler.

Oppgitte resttrykk i kapasitetsberegningene gir kun et øyeblikksbilde og viser ikke trykkvariasjoner over døgnet. Beregninger inkluderer ikke normale svingninger som oppstår ved jevne mellomrom ved kommunens drift og vedlikehold av nettet som f.eks. vannavslag, spyling eller lekkasjer.

Trykkvakter for sprinkler vil kunne utløse alarm ved normale svingninger i nettet og bør unngås.