Alle søknadspliktige tiltak som utføres i kommunen skal søkes om til Plan og bygningstjenesten i Bærum kommune. Vann og avløp vil i alle byggesaker komme med uttalelser til Plan og bygningstjenesten for å ivareta Plan og Bygningsloven samt lokale bestemmelser vedrørende fagområdet vann og avløp. Uttalelsene sendes til plan og bygningstjenesten som videreformidler informasjonen til søker og fatter vedtak i saken.

I uttalelsen vurderes  det omsøkte tiltaket på blant annet følgende områder:

Avstand til  offentlige ledningsanlegg

Offentlige vann og avløpsledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side målt fra ytterkant ledning, jfr. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser» pkt. 3.4. Tiltak må ikke oppføres i ledningsanleggets restriksjonsbelte, og det må ikke foretas terrengendringer som kan føre til endret overdekking av ledningsanlegget. Restriksjonsbeltet gjelder også for grunnboring.

Det er også restriksjoner for tiltak nær VEAS-tunnelen. Ta kontakt med Vann og avløp i Bærum kommune for gjeldende regler.

Restriksjonsbeltet gjelder også ved tiltak som er untatt søknadsplikt. Det er tiltakshavers plikt å undersøke om det finnes ledninger i grunnen.

Tilgang på slukkevann

Vann og avløp undersøker om tiltaket har forsvarlig tilgang til slukkevann iht. Pbl § 27-1
«Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.»

Tiltaket skal sikres med vannmengde på 20l/s med avstand på maks 100 meter eller 50l/s fordelt på to uttak med en avstand på maks 50 meter. Kravene gjelder for hhv mindre og større bygninger.

Er ikke tiltaket innenfor kravene vil vann og avløp be om en plan for utbyggingsområdet som viser hvordan dette skal løses der mulighetene er:

  • Utbygging av kommunalt ledningsanlegg som må prosjekteres og utføres etter Bærum kommunes retningslinjer. Planer må foreligge Vann- og avløp til godkjenning og i noen tilfeller blir det angitt føringer. Overordnende planer for VA-utbyggingen må godkjennes av Vann og avløp før rammetillatelse kan gis iht. Plan og bygningsloven § 18-1. Detaljerte planer må forelegges Vann- og avløp før igangsettingstillatelse.  Anlegget må være ferdigstilt og dokumentert før brukstillatelse og/eller ferdigtillatelse kan godkjennes.
  • Ved småhusbebyggelse kan boligsprinkleranlegg etableres som kompenserende tiltak for utilstrekkelig tilgang til utvendig slukkevann. 

Private ledninger i grunnen

Tiltak må ikke komme i konflikt med eller vanskeligjøre atkomst til private ledninger for drift og vedlikehold. Ved tvil om ledningers beliggenhet må disse påvises.

Dette gjelder også ved tiltak som er unntatt søknadsplikt. Det er tiltakshavers plikt å undersøke om det finnes ledninger i grunnen.

Tilknytning

Vann og avløp vil i uttalelsene gi føringer for hvor tiltaket kan tilknytte seg offentlig vann og avløp.

Ved tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger via eksisterende private ledningsanlegg må avtale med ledningseier inngås og det må dokumenteres at ledningsanlegget har god nok kvalitet og kapasitet.  Krysses annenmanns grunn må rett til å ha ledninger liggende, samt rett til fremtidig drift og vedlikehold tinglyses på de berørte parseller iht. Pbl § 27. Det bør inngås egne privatrettslige avtaler mellom grunneierne som regulerer kostnadsfordeling ved evt. fremtidige reparasjonsarbeider på ledningsanleggene. 

Et forslag til en avtale for grunneiere finnes her:

For å undersøke hvilke avtaler som er tinglyst på din eiendom - kontakt Statens kartverk.

Flom og skredfare

Vann og avløp vil i en uttalelse undersøke flom og skredkart for det aktuelle området. Det vil bli vedlagt kart hvis tiltak skal utføres innenfor risikoområder. Plan og bygningstjenesten vil så be om dokumentasjon på sikringstiltak iht. pbl § 28-1