Rammesøknad/Søknad om byggetillatelse

Vann og avløp gir tillatelse og vilkår for tilkobling i forbindelse med behandlingen av byggesøknaden. Når det gis igangsettingstillatelse, vil Vann og avløp skriftlig bekrefte søknaden til ansvarlig foretak/rørlegger og tiltakshaver.

Igangsetting av rørleggerarbeidene

Bærum kommune, Vann og avløp, skal foreta GPS innmåling av alle tilkoblinger til kommunale ledninger, samt utvendig privat vann- og avløpsanlegg. Ved igangsetting av arbeidene må det søkes om GPS innmåling senest 3 dager før dette skal skje.

Skjema for rørleggeranmeldelse

Kart over eiendom med vann- og avløpsledninger kan bestilles. Oppgi navn, adresse og gnr/bnr for aktuell eiendom.

Bestillingsskjema for kart

Rørleggerarkiv kan søkes opp med gårds-/bruksnummer her. Rørleggeranmeldelser fra 2007 og tidligere finnes i en og samme fil.

Antall oppmøter for GPS innmåling

Maks antall oppmøter for GPS innmåling er fastsatt til 3 ganger per tilkoblingspunkt inkludert ledningstrase frem til grunnmur. Oppmøte utover dette, samt oppmøter der det ikke er mulig å gjennomføre innmålingen på grunn av mangler fra utførers side, vil bli belastet utfører.

Hva må ansvarlig foretak/rørlegger gjøre etter GPS innmålingen?

Etter oppmålingen vil dataene legges direkte inn i våre kart, og det er ikke nødvendig med videre dokumentasjon av anlegget. Vann og avløp avslutter saken og sender bekreftelse til utførende rørlegger og ansvarlig søker.

Øyene

Ved arbeider på private sanitærinstallasjoner og utvendig vann- og avløpsanlegg, skal det fortsatt leveres søknad om sanitærabonnement med situasjonskart og bunnledningstegning, samt kopi av kvittering/avtale med Vestfjorden vann og avløp.

Relevant informasjon