Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering.

Startlån kan gis som topp- eller fullfinansiering til kjøp av bolig. Startlån kan også benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen.

Tilskudd til etablering er en strengt behovsprøvd ordning som kan innvilges sammen med startlån. Tilskudd til tilpasning kan gis til nødvendige tilpasninger pga. redusert funksjonsevne. Tilskuddet er rente- og avdragsfritt, og avskrives over 10 eller 20 år.

Boliger det gis finansiering til skal være nøkterne i forhold til størrelsen på husstanden og rimelig i forhold til prisnivået.

Størrelsen på finansieringen er avhengig av betalingsevne. Søkere må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid.

Kriterier/vilkår

Beregning av betjeningsevne:

Bærum Kommune benytter SIFOs satser for å beregne utgifter til livsopphold.

  • Kun fast arbeidsinntekt, varige trygdeytelser og faste tilleggsytelser som bostøtte, barnetrygd og barnebidrag legges til grunn som inntekt.
  • Overtidsbetaling, midlertidig arbeid eller midlertidige trygdeytelser som AAP, kvalifiseringsstønad eller individstønad legges normalt ikke til grunn ved beregning av inntekt.
  • Selvstendig næringsdrivende må dokumentere inntekt med ligning for minimum tre år.
  • Inntektspotensialet i en husstand skal i utgangspunktet være utnyttet for å få innvilget startlån og tilskudd

Det vil bli foretatt kredittsjekk før vi innvilger Startlån.

Pris for tjenesten

Lånet følger samme vilkår som Husbankens. Lindorff administrerer lånet og tar ulike gebyrer som for eksempel tinglysningsgebyr og etableringsgebyr.

Slik søker du

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i.


Søknadsskjema finne du her.

Fra og med 01.01.2019 må alle søke elektronisk på www.husbanken.no

Du kan kontakte kommunen for å få råd og veiledning til å søke om startlån.

Saksbehandlingstid

Saken behandles innen 4 til 6 uker etter at all dokumentasjon er mottatt.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Endring av lånebetingelser på eksisterende lån

Søknadsskjema for å endre lånebetingelser.

Endring til/fra fastrente

3 og 5 år fastrente kan avtales direkte med Lindorff. Om du ønsker 10 eller 20 års fastrente eller du ønsker å gå ut av en fastrenteavtale og over på flytende rente må du søke Bærum Kommune om på søknadsskjemaet «Endring av lånebetingelser» (link).

Gjeldende rente finnes på http://husbanken.no/rente/

Avdragsfrihet

Bærum Kommune kan gi inntil 8 års avdragsfrihet på startlån. Løpetiden på lånet blir ikke forlenget ved avdragsfrihet, så månedlige avdrag bli høyere etter endt avdragsfrihet.

Benytt søknadsskjemaet i Skjemaportalen for å søke avdragsfrihet.

Kontakt med låneadministrator

Bærum Kommune bruker Intrum som låneadministrator. Om du ønsker informasjon om oppgjørssaldo for lånet, utestående restanser og lignende kan Intrum kontaktes direkte.

Telefon 73 54 23 20 (9-15) eller epost laaneadm@intrum.com

Boligbistand

Besøksadresse: 

Rådhustorget 5
1337 Sandvika 

Tlf. 67 50 75 00