1.juli 2023 kom en boligsosial lov for å hjelpe dem som ikke selv klarer å skaffe seg eller beholde en egnet bolig er det lovpålagt å gi individuelt tilpasset bistand til de som er vanskeligstilte på boligmarkedet

Kommunen skal fatte enkeltvedtak som avgjør om personer som ber om bistand, oppfyller vilkårene for å få individuelt tilpasset bistand.
For å motta bistand må søker:

  • Være personer/husstanden som av økonomiske, sosiale eller helse- og omsorgsmessige årsaker ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde en egnet bolig.
  • Være folkeregistret i Norge
  • Oppholde seg i Bærum kommune
  • Oppholde seg i Bærum kommune forut for institusjonsoppholdet
  • Kun flyktninger som mottar introduksjonsstønad fra Bærum kommune har krav om bistand fra Boligbistand i Bærum kommune.

Du kan sende en henvendelse elektronisk, komme inn ekspedisjonen til Boligbistand mellom kl. 12.00-15.00 eller ringe tlf. 67504050, helst mellom kl. 12.30-13.30.

Elektronisk henvendelse sendes her:

Du vil få et vedtak på om du fyller kriteriene for å motta bistand eller ikke. Ved tilsagn vil det også fremkomme hvilken oppfølging du er berettiget.

Klageinstans er Statsforvalteren i Viken.