Lov om barnevern (barnevernsloven): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-97?q=bvl

Lov om barn og foreldre (barneloven):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7

Statsforvalterens informasjon om barnevern og klageadgang

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Barn-og-foreldre/Barnevern/

FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Alarmtelefonen for barn og unge 116111:

Døgnåpen telefon for deg som er bekymret for et barn eller ønsker å snakke med noen selv.

https://www.116111.no

Barneombudet:

Barneombudet jobber for barns rettigheter, og de har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt. Barneombudets viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen. Barneombudet har en egen spørretjeneste for barn og unge under 18 år. Du kan også skrive til Barneombudet, eller ringe 22 99 39 50.

https://barneombudet.no

 Info om barnevern:

Lurer du på hvordan barnevernet er organisert, hvordan barnevernet jobber og hvilke utfall en barnevernssak han ha? Da anbefaler vi at du besøker Bufdir sine nettsider om barnevern.

https://bufdir.no/Barnevern/

Ung.no

Det offentliges informasjonskanal for ungdom.
Du kan stille spørsmål anonymt, og finner også oversikt over en rekke hjelpetjenester for barn og unge:

https://www.ung.no/oss/

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Kommunegården i Sandvika,
Arnold Haukelands Plass 10,
1338 Sandvika

Her er vi

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barnevernstjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika