Privat grunnskoleopplæring i hjemmet innebærer at foreldre underviser egne barn. Undervisningen skal tilsvare opplæringen i offentlig grunnskole, og kommunen fører jevnlig tilsyn

Hva er privat grunnskoleopplæring i hjemmet?

Barn og unge i skolepliktig alder har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven § 2-1. Det er foreldrene, eventuelt andre som har omsorg for barnet, som har ansvar for å påse at barnet får grunnskoleopplæringen det har rett og plikt til.

De fleste barn oppfyller opplæringsplikten som elev i offentlig skole, men eleven kan også få opplæring ved en privat skole eller hjemme. Privat grunnskoleopplæring i hjemmet innebærer at foreldrene selv står for opplæringen av eget barn. Retten til grunnskoleopplæring i hjemmet er slått fast i opplæringsloven § 2-1 om «tilsvarende undervisning» og § 2-13 om «privat grunnskoleopplæring i heimen».

Krav til grunnskoleopplæring i hjemmet

Privat grunnskoleopplæring i hjemmet skal tilsvare opplæringen som gis i offentlig grunnskole, og omfattes av de samme lover og forskrifter om formål og innhold som offentlig grunnskoleopplæring (opplæringsloven § 2-13). Det innebærer at opplæringen i hjemmet i hovedsak må følge det samme læreplanverket som den offentlige grunnskolen. Opplæringen skal oppfylle opplæringslovens krav til formålet med opplæringen, jf. § 1-3, kravene i § 1-4 andre ledd om at opplæringen skal være i samsvar med læreplaner for fag, § 1- 6 første ledd om fag- og timefordelingen, forbudet mot forkynning i § 14-5 og kravene i § 14-7 til hvordan opplæringen om emnene kristendom, religion, livssyn og etikk skal legges opp.

Det følger også av opplæringslovens § 1-3 at elever med privat grunnskoleopplæring i hjemmet har krav på tilpasset opplæring: Foreldrene plikter å tilpasse opplæringen til elevens evner og forutsetninger, slik at han/hun har likeverdig mulighet til å nå kompetansemålene i læreplanverket som øvrige elever.

Kompetansekravene for undervisningspersonell etter opplæringslovens § 10-1 gjelder ikke ved privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Det er altså ikke krav om at foreldre som underviser barnet hjemme har formell pedagogisk kompetanse. Kravet til kvaliteten i opplæringen innebærer likevel at foreldrene må ha nødvendige forutsetninger for å drive opplæring. Kommunen avgjør gjennom tilsyn om de er tilstrekkelig kvalifiserte.

Privat grunnskoleopplæring i hjemmet må avgrenses mot skolevirksomhet[1] som omfatter grunnskoleopplæring for andre enn egne barn. Ved grunnskoleopplæring av andres barn kreves godkjenning etter opplæringsloven § 2-12 om private grunnskoler. Privat grunnskoleopplæring i hjemmet må også avgrenses mot offentlig opplæring i hjemmet, for eksempel ved sykdom.

Ved privat grunnskoleopplæring i hjemmet skal opplæringen gjennomføres i Norge og hovedsakelig skje hjemme hos eleven, det vil si på folkeregistrert adresse eller i nærområdet.

Rettigheter som bortfaller ved privat grunnskoleopplæring i hjemmet

Privat opplæring hjemme innebærer at eleven ikke lenger omfattes av den offentlige grunnskoleopplæringen og fratas en del rettigheter etter opplæringsloven. Eleven har blant annet ikke rett til støttetiltak som spesialundervisning, særskilt språkopplæring og tegnspråkopplæring.

Elever som mottar privat grunnskoleopplæring i hjemmet, får ikke standpunktkarakterer og har ikke rett til ordinært vitnemål fra grunnskolen (jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1). Det er ingen privatistordning ved eksamen i grunnskolen, og elever som har gjennomført grunnskoleopplæringen sin hjemme kan ikke ta privatisteksamen i fag på 10. trinn for å få karakterer og vitnemål. I stedet skal kommunen skrive ut dokumentasjon på at grunnskolen er fullført.

Retten til gratis grunnskoleopplæring gjelder kun i offentlig skole (opplæringsloven § 2-15). Privat grunnskoleopplæring i hjemmet er ikke omfattet av dette gratisprinsippet. Foreldrene har ikke rett til økonomisk tilskudd til hjemmeundervisningen, eller at kommunen låner ut læremidler og annet undervisningsmateriell.

Rett til videregående opplæring

Ungdom som har hatt privat grunnskoleopplæring i hjemmet har samme lovfestede rett til videregående opplæring som andre ungdommer (opplæringsloven § 3-1). Ettersom de mangler ordinært vitnemål, tas de opp til videregående opplæring på individuelt grunnlag.

Foreldreansvar ved valg av privat grunnskoleopplæring i hjemmet

Den eller de som har foreldreansvaret har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet, jf. barneloven § 30 første ledd. Dette omfatter også valg av grunnskoleopplæring. Dersom foreldrene har felles foreldreansvar, må begge samtykker ved valg av privat grunnskoleopplæring i hjemmet.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Før foreldre treffer avgjørelsen om privat grunnskoleopplæring i hjemmet, har barnet rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt. Retten gjelder fra barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet, og fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener (barneloven §§ 31-33). Ungdom som har fylt 15 år har selv rett til å bestemme over egen skolegang, herunder hvilken skole hun eller han skal gå på, og privat grunnskoleopplæring i hjemmet kan bare gjennomføres med ungdommens samtykke (barneloven § 32). Ungdom over 15 år kan dermed selv velge å avslutte grunnskoleopplæring i hjemmet for å fullføre grunnskolen i offentlig eller privat skole.

Kommunens tilsyn

Kommunen har rett og plikt til å føre tilsyn med privat grunnskoleopplæring i hjemmet, jf. opplæringsloven § 14-3. Tilsynet gjennomføres for å sikre at undervisningen tilsvarer den grunnskoleopplæring som gis i offentlige skoler.

Tilsynet skal reflektere innhold i opplæringen og elevens kompetanse. For å vurdere om eleven har tilstrekkelig progresjon mot læreplanen i de ulike fagene skal det jevnlig gjennomføres prøver og kartlegginger. I tillegg skal tilsynet omfatte samtaler med elev og foreldre og vurdering av elevarbeider.

Tilsynet skal gjennomføres så snart som mulig, senest tre måneder etter oppstart.

Foreldre skal levere en opplæringsplan til tilsynsfører før skoleåret begynner. I tillegg skal de etter hvert skoleår levere en rapport, der opplæringen og elevenes resultater evalueres.

For at tilsynet skal fungere, er godt samarbeid mellom foreldre og tilsynsfører vesentlig. Hvis tilsynet ikke kan gjennomføres på grunn av manglende samarbeid fra foreldrenes side, anses grunnskoleopplæringen i hjemmet som ulovlig. Det samme gjelder dersom tilsynsfører vurderer at opplæringens formål og innhold ikke tilsvarer den grunnskoleopplæring som blir gitt i offentlige skoler. Kommunen skal i så tilfelle fatte enkeltvedtak med krav om at barnet starter i ordinær skole. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren, jf. opplæringsloven § 15-2 første ledd. Dersom foreldrene nekter å rette seg etter vedtaket, kan de bøtelegges etter opplæringsloven § 2-1 femte ledd.

Mener foreldrene at den som fører tilsynet utfører oppgaven på en lite egnet måte, kan de ta dette opp med kommunen. Kommunen plikter da å undersøke saken, og eventuelt ta de skritt som er nødvendige for å rette på forholdet.

[1] Offentlige skoler, private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 eller skoler godkjent etter privatskoleloven.