Samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for at skolen skal kunne legge til rette for tilpasset opplæring. Dialog og samarbeid skjer både formelt og uformelt.

Skolemiljøutvalg 

Ved hver grunnskole er det et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget er elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen representert. Dette er regulert av opplæringsloven § 11-1.

Alle elever i grunnskolen har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven § 9a fastsetter at elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Skolen skal legge oppgaver til rette for elevene etter hva som er naturlig for de enkelte årstrinnene. 

Elevråd 

Ved hver grunnskole er det et elevråd som representerer de ulike trinnene. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder elevenes nærmiljø. Elevråd i grunnskoler er hjemlet i Opplæringsloven § 11-2.

Det er en egen læreplan i elevrådsarbeid med angitte mål for opplæringen etter 10. årstrinn. Læreplanen brukes på skolene i arbeidet med elevrådsarbeid.

FAU - Foreldrearbeidsutvalg

På hver grunnskole er det et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, som er mer kjent som FAU.

Foreldrerådet og FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Det skal også arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med barn i grunnskolen. FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng. For mer informasjon se fug.no.

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen i Norge.