I løpet av et barns opplæringsløp er det mange overganger. For at overgangene skal oppleves som gode, er det avgjørende at barn og unge opplever sammenheng og trygghet.

 Da er god informasjon og godt samarbeid mellom de voksne rundt barnet viktig.

Overgangsrutinene i Bærum kommune skal sikre en trygg og god start i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole og ved skifter innad i kommunen. Rutinene skal skape en enhetlig og helhetlig praksis i kommunen, slik at vi sikrer et godt samarbeid med foresatte, et godt utgangspunkt for tilpasset opplæring og et godt tverrfaglig samarbeid der det er behov for det. Selv om det er de foresatte, barnehage, skole, helse og PP-tjenesten som er de mest sentrale aktørene i overgangene, har alle tjenester et medansvar for å skape gode overganger.

Overgangsrutinene er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende praksis i Bærum. Rutinene er minimumsløsningen som alle kommunens private og kommunale barnehager og grunnskoler forplikter seg til å følge.

Les mer om Helhetlig opplæringsløp her