Retningslinjer gjesteelevplass for elever bosatt i og utenfor Bærum kommune.

Politisk sak av 23.04.13, 027/13, omhandler gjesteelevplass for elever bosatt i og utenfor Bærum kommune. Dette notatet tydeliggjør behandlingen av søknadene.

Elever bosatt i Bærum kommune har ikke rettigheter til å gå på skole i andre kommuner. Det samme regelverk gjelder for elever bosatt i en annen kommune, som ikke gis rett til å gå på skole i Bærum kommune. For at en elev bosatt i en annen kommune skal kunne gå på skole i Bærum, eller omvendt, må foresatte søke kommunen der de er folkeregistret. De søker da om refusjonsgaranti. Det finnes ikke et eget søknadsskjema på dette.

For elever fra Bærum kommune, sendes brev eller en e-post til Grunnskoleadministrasjonen i Bærum kommune med navn, fødselsdato og søknadstekst.

Retningslinjer for gjesteelevplass

Om hjemkommunen innvilger garanti, må foreldrene søke den spesifikke skolen om skoleplass. Retningslinjene for gjesteelevplass skiller mellom elever som ønsker og elever som har behov for et annet skoletilbud enn det kommunen tilbyr. Per i dag har Bærum kommune politiske beslutninger om hva slags grunnskoletilbud som gis for kommunens elever og hvordan det er organisert.

Retningslinjene for gjesteelevplass:

1. For elever som er bosatt i Bærum og av ulike grunner ønsker skoleplass i annen kommune, gjelder følgende: 

  • Søknad om gjesteelevsgaranti innvilges normalt ikke.
  • Dersom noen likevel finner det aktuelt å søke, må søknad om gjesteelevsgaranti sendes bostedskommunen i så god tid at det kan foreligge vedtak om dette før søknadsfristen for den aktuelle skolen går ut
  • Unntak: Bærum og Asker kommuner har inngått avtale om en egen ordning for elever som bor på grensen mellom kommunene. Dersom den skolen det søkes om plass på, har ledig kapasitet, innvilges normalt skoleplass i nabokommunen.

2. For elever som flytter til Bærum og ønsker å beholde skoleplass i sin tidligere bostedskommune, gjelder følgende:

  • Foresatte sender søknad om gjesteelevsgaranti til sin nye bostedskommune. Vedlagt søknaden bør det følge bekreftelse fra den aktuelle kommunen/skolen om at den er villig til å påta seg opplæringsansvaret.
  • Dersom søknaden innvilges, gis det normalt garanti for å fullføre et skoleår. For garanti av lenger varighet, må det foreligge særskilte behov.

3. For elever som flytter fra Bærum og ønsker å beholde skoleplass i Bærum, gjelder følgende:

  • Foresatte sender søknad om gjesteelevsgaranti til sin nye bostedskommune. Vedlagt søknaden bør det følge bekreftelse fra den aktuelle skolen om at den er villig til å påta seg opplæringsansvaret.

4. For elever som har dokumenterte behov for et skoletilbud som Bærum kommune ikke gir, gjelder følgende:

  • Med bakgrunn i anbefalinger fra foresatte, skolen og PP-tjenesten er det delegert til kommunen/skoleeier å søke om plass for eleven på et særskilt skoletilbud i en annen kommune.
  • En søknad om slik skoleplass innebærer at det gis gjesteelevsgaranti for eleven for den perioden det søkes om.

5. Beslutning om gjestelevsgaranti er et enkeltvedtak som kan påklages.

6. Bærum kommune dekker ikke skyssutgifter til elever som etter søknad får sitt opplæringstilbud i andre kommuner.

Juridiske retningslinjer

Opplæringsloven § 8-1 omhandler nærskoleprinsippet: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til……Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.»

Økonomisk ramme: Skoleplass ved danse- og musikkskolene i Oslo kommune

Regnskapstall fra 2013 kostet en elevplass ved musikklinjen i Oslo  230 000 kr og 120 000 kr for en elevplass på Ruseløkka skole (ungdomsskoletilbud for elever på Statens Opera og ballettskole).