Retningslinjer gjesteelevplass for elever bosatt i og utenfor Bærum kommune.

Retningslinje for innvilgelse av gjesteelevplass for elever bosatt i og utenfor Bærum kommune, vedtatt i utvalg for barn og unge - oktober 2022

Retningslinjene gjelder for søknad etter opplæringsloven § 8-1 tredje ledd, og har til formål å tydeliggjøre i hvilke tilfeller en elev kan søke om gjesteelevplass/gjesteelevsgaranti i Bærum kommune.

Generelt

Elever bosatt i Bærum kommune har ikke rett til å gå på skole i andre kommuner. Elever bosatt utenfor Bærum kommune har heller ikke rett til å gå på skole i Bærum kommune. 

Elever som har behov for et annet skoletilbud enn det Bærum kommune tilbyr, eller av ulike grunner ønsker å gå på skole utenfor kommunen, kan søke om gjesteelevplass. Søknaden vil bli vurdert etter de kriteriene som er beskrevet nedenfor. Dersom søknaden innvilges, stiller Bærum kommune såkalt gjesteelevsgaranti/refusjonsgaranti. Garantien gis overfor den skolen som eleven ønsker plass ved, og omfatter kostnadene skolen får ved å påta seg opplæringsansvaret for eleven. Garantien kan begrenses til et konkret beløp. Det er Bærum kommune ved Grunnskoleavdelingen som etter mottatt søknad kan innvilge gjesteelevsgaranti. Beslutning om gjesteelevsgaranti er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom søknad om gjesteelevsgaranti innvilges, må elevens foresatte selv søke om skoleplass på skolen i vertskommunen, med mindre noe annet uttrykkelig kommer frem av disse retningslinjene.

Bærum kommune dekker ikke skyssutgifter til elever som mottar et ordinært opplæringstilbud i andre kommuner.

Kriterier for gjesteelevsgaranti for skoleplass utenfor Bærum kommune

Kommunen kan innvilge gjestelevgaranti på de vilkår og i de tilfeller som fremgår nedenfor:

 1. Elever som flytter til Bærum og som ønsker å beholde skoleplass i sin fraflyttingskommune

  Søknad om gjesteelevsgaranti begrunnet i elevens ønske om å fullføre skolegang i en fraflyttingskommune innvilges normalt, forutsatt at: (a) Søknad om gjesteelevsgaranti fra elevens foresatte er sendt Bærum kommune, og (b) det foreligger en bekreftelse fra den aktuelle skolen i fraflyttingskommunen om at den er villig til å påta seg opplæringsansvaret. Sistnevnte bekreftelse må følge med søknaden om gjesteelevsgaranti. Det gis i utgangspunktet kun garanti for å fullføre et skoleår. Det kan innvilges garanti av lenger varighet, dersom kommunen finner at det foreligger særskilte behov.
 2. Elever som er bosatt og har skoleplass i Bærum, og som ønsker offentlig skoleplass i en annen kommune med opplæringstilbud utover det Bærum kommune tilbyr.

  Søknad om gjesteelevsgaranti begrunnet i ønske om offentlig skoleplass i annen kommune på bakgrunn av opplæringstilbud utover det Bærum kommune tilbyr, primært skoler med nasjonal linje for talentsatsing (for eksempel dans- og musikkopplæring på «elitenivå»), innvilges normalt forutsatt at kommunen har mottatt søknad fra elevens foresatte i god tid før vertsskolens søknadsfrist. Gjesteelevsgarantien kan innvilges for hele eller deler av den perioden det søkes om.
 3. Elever som er bosatt og har skoleplass i Bærum, og som har behov for skoleplass i en annen kommune

  Kommunen kan etter en helhetsvurdering innvilge søknad om gjesteelevsgaranti av andre grunner, for eksempel der eleven har behov for et annet skoletilbud, eller ønsker å gå på en skole utenfor Bærum kommune. I vurderingen skal blant annet følgende momenter tas i betraktning:
  1. Uttalelse/anbefaling fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  2. En vurdering av elevens beste
  3. Elevens og foresattes ønske(r)
  4. Om opplæringstilbudet ved elevens nærskole i Bærum avviker vesentlig fra opplæringstilbudet ved skolen der eleven ønsker plass.
  5. Kostnadene som kommunen pådras ved innvilgelse, herunder eventuelle allerede foretatte investeringer i personell, materiell og bygningsmasse ved elevens nærskole i Bærum. Gjesteelevsgarantien kan innvilges for hele eller deler av den perioden det søkes om.

Gjesteelevplass i Bærum kommune for elever bosatt i andre kommuner

For at elever bosatt i en annen kommune skal få gjesteelevplass i Bærum kommune, kreves det at det foreligger en gjesteelevsgaranti fra elevens bostedskommune.

Søknad om gjesteelevplass sendes per brev eller e-post til Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune (post@baerum.kommune.no) med navn, fødselsdato og søknadstekst og vedlagt gjesteelevsgarantien.