Her finner dere informasjon og søknadskjema vedrørende elevpermisjon.

Permisjonsbestemmelsen i opplæringsloven § 2-11 er delt i to ledd. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på. Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Det er regulert i § 2-11 andre ledd. 

Grunnskolen i Bærum har en "Standard for behandling av søknader om elevpermisjon fra grunnskoleopplæringen". Denne legger føringer for hvordan kommunen behandler søknader om permisjoner elevene ikke har krav på (§ 2-11, første ledd). Standarden har som mål å sikre riktig behandling av søknader om permisjon og redusere omfanget av fravær.

Standarden sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

  • Det skal i grunnskolen i Bærum ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamener.
  • Det skal innvilges permisjon til familiehendelser av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse. Dette gjelder også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver.
  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå utenfor perioder med forberedelse til og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen.
  • Det er kun anledning til å innvilge permisjon i de tilfeller som er omtalt i standarden. Standarden forutsetter blant annet at feriereiser legges til årets 175 fridager.

I kommunens standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæring (pdf) finner du utfyllende informasjon.

Håndtering av søknader er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon fra den pliktige opplæringa. Saksbehandlingen skal holde seg innenfor alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

Benytt elektronisk søknadsskjema for å søke om fri fra skolen.
Benyttes for fravær på 1 dag eller mer.