Avgangselever i grunnskolen blir trukket ut til både en skriftlig og en muntlig eller muntlig praktisk eksamen. Du kan lese mer om eksamen i grunnskolen på Utdanningsdirektoratet side.

Skriftlig eksamen:

Gjennomføring av skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen er sentralt gitt fra Utdanningsdirektoratet og gjennomføres på samme tidspunkt for alle avgangselever i hele landet. De tre skriftlige eksamensfagene i grunnskolen er matematikk, engelsk og norsk. Alle eksamener er digitale, men der matematikk også har en del som gjennomføres på papir uten hjelpemidler. For eksamen i norsk og engelsk er det en obligatorisk forberedelsesdag som organiseres av den enkelte skole. I norsk gjennomføres eksamen over to dager der dag 1 besvares på hovedmål og dag 2 på sidemål. Elever med fritak fra vurdering i norsk sidemål gjennomfører bare dag 1.

Ved skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt unntatt internett og kommunikasjon med andre. Det vil si at elevene har tilgang til tidligere arbeid og digitale læremidler som er innkjøpt av kommunen. I tillegg skal elvene ha tilgang til et utvalg nettbaserte ressurser som skoleeier i samarbeid med skolene velger ut.

Tidsramme

Skriftlig eksamen har en tidsramme på fem timer. Elever med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen må sende søknad til rektor i god tid før eksamen.

Les mer om tidsramme på Utdanningsdirektoratet sider.

Sensur

Skriftlig eksamen blir sensurert av to eksterne sensorer. Dersom en ønsker å klage på karakteren skal skolen sørge for at en får tilgang til besvarelsen og ha fått informasjon om retningslinjer for en slik klage. Det er i så fall en klagenemd som vurderer om karakteren som er satt er urimelig. Karakteren kan bli satt opp, bli stående eller bli satt ned.

Vitnemålsutdeling organiseres av den enkelte skole, men skjer i uke 25.

Tidsplan for skriftlig eksamen 2024:

Kalender
Dato Type eksamen Hva 1 Hva 2
7. mai  SGE
(til skriftlig eksamen)
  Kunngjøring av trekk
9. mai     Kristi himmelfartsdag
10. mai      Fri
13. mai  SGE
(til skriftlig eksamen)
Engelsk Forberedelsesdag
14. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
Engelsk 5t eksamen
14. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
Norsk sidemål Forberedelsesdag
14. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
Norsk hovedmål Forberedelsesdag
15. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
Norsk hovedmål 5t eksamen
16. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
Norsk sidemål 5t eksamen
17. mai      Grunnlovsdag
20. mai     Andre pinsedag
21. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
Matematikk 5t eksamen
28. mai LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 1 gruppe A opplsyning om fag
29. mai LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 1 gruppe A forberedelsesdag
30. mai LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen) 
Pulje 1 gruppe A eksamen
31. mai SGE
(til skriftlig eksamen)
  Sensorskolering
3. juni  LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 1 gruppe B opplysning om fag
4. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 1 gruppe B  forberedelsesdag
5. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 1 gruppe B eksamen
7. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 2 gruppe A opplysning om fag
10. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 2 gruppe A forberedelsesdag
11. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 2 gruppe A eksamen
12. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 2 gruppe B opplysning om fag
13. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 2 gruppe B forberedelsesdag
14. juni LGE
(til muntlig og muntligpraktisk eksamen)
Pulje 2 gruppe B  eksamen
18. juni SGE
(til skriftlig eksamen)
  Fellessensur

 

Pulje og grupper
Pulje 1 - gruppe A Pulje 1 Gruppe B Pulje 2 gruppe A Pulje 2 gruppe B
Hosletoppen Hosletoppen Bekkestua Bekkestua
Mølladammen Mølladammen Eineåsen Eineåsen
Ramstad Ramstad Bjørnegård Bjørnegård
Ringstadbekk  Ringstadbekk Gjettum Gjettum
Østerås Østerås Hauger Hauger
NTG-U NTG-U Hundsund Hundsund
Bærum Montessoriskole   Vøyenenga Vøyenenga
  BAS BKVO BKVO
    NRG-U NRG-U

Muntlig og muntlig praktisk eksamen:

Muntlig og muntlig praktisk eksamen er en lokalt gitt eksamen som betyr at ansvar for gjennomføring er delegert til kommunen. Ansvaret omfatter alle elever som skal avlegge grunnskoleeksamen, også elever i private skoler og voksenopplæring.

Fag og eksamensform.

Hver elev trekkes ut til muntlig eller muntlig praktisk eksamen i ett fag. Eksamensfagene med muntlig eksamensform er norsk, engelsk, samfunnsfag, KRLE, fremmedspråk, norsk fordypning. Eksamensfag med muntlig praktisk eksamensform er matematikk, naturfag, arbeidslivsfag og matematikk fordypning. Alle eksamener gjennomføres med en forberedelses del, som er en obligatorisk dag før eksamen. Muntlig eksamen har en tidsramme på inntil 30 minutter og muntlig praktisk på inntil 45 minutter.

Gjennomføring av muntlig eksamen

48 timer før eksamen får elevene vite hvilket fag de er trukket opp i. Frem til de trekker tema, tar eleven utgangspunkt i fagoversikten i det gjeldende faget og skaffer seg en oversikt over hva som har vært jobbet med. 24 timer før eksamen (på forberedelsedelen) trekker elevene tema. Temaet avgrenser hva de skal forberede seg på. Elevene kan velge å lage en presentasjon som innledning til eksaminasjonen. En slik presentasjon skal ikke overstige mer enn fem minutter per elev. Under forberedelsedelen vil elevene få veiledning av en faglærer. Eleven skal forberede seg på å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Eksamen har form som en samtale og gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe. Elvene møter en faglærer fra egen skole og en sensor fra en annen skole. Faglærer er som oftest den faglæreren eleven har hatt i det gjeldende faget, men det kan forekomme at faglærer kan være en annen faglærer fra egen skole. Det er faglærer som leder samtalen, men der sensor kan stille spørsmål. Muntlig eksamen tar inntil 30 minutter og muntlig praktisk inntil 45 minutter. Der eksamen gjennomføres i par eller gruppe, utvides tiden. Der elever velger å gå opp i par eller gruppe gis det ikke felles karakter. Hver elev vurderes individuelt og får en individuell karakter.

Sensur

Faglærer og sensor avgjør i hvilken grad eleven har vist kompetanse i faget, fastsetter og formidler karakter rett etter eksamen er gjennomført. Det er ikke mulig å klage på karakteren som gis ved muntlig og muntlig praktisk eksamen. Dersom det er blitt gjort formelle feil under gjennomføringen som kan ha påvirket karakteren, kan det klages på dette. Dersom en får medhold i en slik klage, annullerer Statsforvalteren eksamen. Kandidaten kan da velge om det skal gjennomføres ny eksamen. Det trekkes da på nytt hvilket fag det skal gjennomføres eksamen i.