Informasjon om hvordan søke om å opprette ny anleggseiendom.

En anleggseiendom er en bygning, konstruksjon eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd og skilt ut som en egen eiendom. En anleggseiendom kan også beskrives som en volumeiendom. Dette kan typisk være en garasjekjeller, en tunell eller bygge oppå annen bygning. Anleggseiendommen strekker seg inn over eller under en annen eiendom.

Illustrasjon av anleggseiendom
Illustrasjon av anleggseiendom 2

I hovedsak er det hjemmelshaver som kan søke om fradeling. 

Hvis det foreligger tilstrekkelig fullmakt kan den som har fullmakten søke fradeling på vegne av hjemmelshaver. 

  1. Det må være gitt igangsettingstillatelse til å bygge konstruksjonen/bygningen.  
  2. Det må være gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven til å kunne opprette eiendommen. 
  3. Spesielle krav for opprettelse av anleggseiendom etter matrikkellova § 11 og matrikkelforskriften § 29 Vilkårene er blant annet:
  • Bygningsdel/konstruksjonen skal være en selvstendig enhet klart, varig og funksjonelt skilt fra de eiendommene den blir skilt ut fra. Eiendomsgrensene til anleggseiendommen skal svare til de fysiske grensene til enheten.
  • Den kan bare opprettes dersom den strekker seg inn over eller under en annen eiendom og den kan bare opprettes dersom den kan utnyttes som et selvstendig formål. 
  • Anleggseiendom i undergrunnen skal beskrives som et lukket volum. 
  • Eiendommer som ligger over eller under anleggseiendommen skal fremdeles kunne utnyttes til et selvstendig formål.  

Fradeling behandles som enkle tiltak etter plan- og bygningsloven. Disse dokumentene skal følge med en delesøknad: 

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning er bestilling av oppmåling og matrikkelføring. Den må signeres på side 2 av hjemmelshaver(e). Her kan du krysse av om du søker om utsatt oppmålingsforretning. Husk i så fall at det må grunngis. 

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Nabovarsel

Fradelingen må nabovarsles. Dersom man er kjent med andre rettighetshavere enn naboer/gjenboere bør de også varsels. 

Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. Naboliste får du når du bestiller situasjonskart.

Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). 

Situasjonskart 

Situasjonskartet skal vise eksisterende eiendom og hvor grensene til den nye anleggseiendommen vil gå. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn 1 år. Situasjonskart bestiller du her.

Plantegning

Plantegning basert på tillatelse fra relevant byggesak. Tegningen skal det være skissert hvor ønsket eiendomsgrense skal gå. Det må vises tydelig om det for eksempel grensa for eksempel går i ytterkant eller senter vegg. 

Snittegning

Snittegning basert på tillatelse fra relevant byggesak. Tegningen skal det være skissert hvor ønsket eiendomsgrense skal gå. Det må vises tydelig om grensa for eksempel går i overkant betongdekke eller for eksempel 1 meter under underkant betongdekke. 

Koordinater

Anleggseiendommen må angis som et volum med nord-, øst- og høydekoordinater. De må være i koordinatsystemet EUREF89 UTM sone 32, høydesystem NN2000. SOSI-, KOF-, eller DXF-fil. Det skal kun leveres koordinater/data som er relevant for saken. Andre data/koordinater skal fjernes.

Alle koordinater for avgrensingen av volumet må være med. For eksempel om det er sprang i høydene, må avgrensingen være tydelig koordinatsatt. Om det er mer oversiktlig kan det leveres en fil for bunnhøyder og en fil for topphøyder.

Avtaler/erklæringer relevante for søknaden

Dersom eiendommen har rettigheter over andre eiendommer, som vei-, vann-, eller avløpsrettigheter, vedlegges kopi av avtalen/erklæringen.  

Samtykke fra urådighetshaver (1 eksemplar)

Dersom det er tinglyst urådighet på eiendommen, må det følge med originalt samtykke fra urådighetshaver.Grunnboksblad kan hentes fra seeiendom.

Pantefrafall eller prioritet ved fradeling fra flere eiendommer

Ved fradeling fra flere grunneiendommer må det tinglyses pantefrafall om pant for den nye eiendommen hvis det hefter pant i de avgivende eiendommene. Panthaver sender pantefrafallet direkte til tinglysingsmyndigheten i forkant av fradelingen.Om det er heftet pant på eiendommene kan du se ved å velge «vis grunnboken» på seeiendom.

Eierandel ved fradeling fra flere eiendommer

Dersom anleggseiendommen deles fra flere eiendommer med ulike eiere, må det angis eierbrøk etter fradelingen. Eierbrøk må tilsvare verdien av arealet som avgis og bør tilsvare arealet avgitt fra de avgivende eiendommene.   

Når man har fått godkjent fradelingen skal grensene fastsettes i oppmålingsforretning og disse skal matrikkelføres og fradelingen kan tinglyses.

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partene sine påstander og fremlagte dokumenter, og ellers bringe frem opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuell tinglysing. 

Normalt gjennomføres oppmålingsforretning uten oppmøte i marka for nye anleggseiendommer. Kontorforretning er oppmålingsforretningen der grensene blir satt ut ifra innsendte koordinater. 

Når forretningen er holdt matrikkelføres denne og fradelingen sendes til tinglysing.

Plan- og bygningsloven

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)