Veiadresse tildeles bygninger som brukes til bolig, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet.

 • Kommunen vedtar nye gatenavn og tildeler adresser.
 • Adresser hjelper utrykningspersonell, yrkessjåfører og besøkende å finne fram til inngangsdøren din.
 • Du som er huseier har ansvar for å sette opp husnummer på huset ditt.

Matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre, sammen med Enhetsregisteret og Det sentrale folkeregisteret. I tillegg utgjør matrikkelen en av de sju nasjonale felleskomponentene i regjeringens digitaliseringsprogram. De andre felleskomponentene er enhetsregisteret, det sentrale folkeregisteret, kontakt – og reservasjonsregisteret, digital postkasse, Altinn og ID-porten.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne fram til bygninger og selve adkomsten til boligene i bygningene. Adressen skal også kunne benyttes av navigasjonssystemer for å finne fram til rett sted.

Boliger med egen ytre inngang skal ha eget adressenummer. Eiendommer og bygninger får tildelt adresse til den vei eller gate som de har godkjent adkomst fra. 

Omadressering kan være aktuelt i forbindelse med fortetting, når adkomst endres eller når eksisterende bygning utvides med flere boliger med egen inngang. 

Før det gjøres vedtak om nye eller endrede adresser blir det alltid sendt forhåndsvarsling, med mulighet for merknader, til berørte hjemmelshavere. 

Kommunen er offisiell adressemyndighet. Det er kommunens oppgave ved Plan miljø og kultur å tildele eller endre offisielle adresser. Dette gjøres etter matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften §§ 50-54. Dersom det er snakk om en ny vei, eller en eksisterende vei som skal få nytt navn, må veien først tildeles et nytt navn. Selve veinavnet blir vedtatt av kommunen etter en prosess i henhold til stedsnavnsloven.

Når adresseringen er vedtatt av kommunen registreres denne i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Folkeregisteret blir automatisk oppdatert med de nye adressene. Offentlige institusjoner, banker, forsikringsselskaper, kraftselskaper mv benytter adressene som ligger i folkeregisteret.

Alle hytter skal ha en egen adresse. Ta kontakt med kommunen dersom din hytte mangler adresse. Kaiområder tilrettelagt for beboelse i båter/husbåter, tildeles adressenummer ved fortøyningspunkter langs kaikanten. Skilting av adressenummer må foretas på kaia, ikke på båten.

Når veien har fått et navn starter selve adresseringen. Prinsippene for adressering er i korte trekk som følger:

 • Adressering starter når det foreligger et vedtak i byggesaken.
 • Alle godkjente boenheter som har egen inngang skal ha egen adresse.
 • Inngangen skal ha adresse til den veien den har godkjent adkomst fra.
 • Husnummer skal tildeles i stigende rekkefølge. Dersom bokstav benyttes, skal disse tildeles i alfabetisk rekkefølge.
 • Det benyttes oddetall på høyre side og partall på venstre side.

I nye utbyggingsområder er det behov for nye navn på gater, plasser og offentlige institusjoner. Lokale historielag, velforeninger og andre med tilknytning til området er viktige bidragsytere når kommunen skal finne gode navn.

Kommunen innhenter forslag til veinavn fra det lokale vellet og Asker og Bærum historielag, samt utbygger og grunneier der nye byggefelt etableres. I fastsetting av veinavn hvor gårdsnavn er involvert, er grunneier høringspart. Innkomne navneforslag vurderes i Natur og idrett ved kulturvern ut fra gjeldende retningslinjer. Statens navnekonsulenttjeneste ved Stadnamnkonsulenten for Østlandet konsulteres om navneforslagene og skrivemåten.

Kommunen lager en innstilling som sendes til høring hos de samme høringspartene som

ovenfor, og sender deretter det endelige forslaget til veinavnfastsettelse til sektorutvalg miljø, idrett, kultur (MIK).

Fastsetting av veinavn følger nedenstående prinsipper:

 1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
 2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
 3. Navnet må passe til stedet
 4. Navnet må være variert
 5. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
 6. Navnet bør være lett å skrive og uttale
 7. En bør unngå å benytte navn på nålevende personer i adressenavn. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner bør bare benyttes når det er særlige grunner for det.
 8. Skrivemåten skal bygge på lokal uttale og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.

Spesielt sterkt står tradisjonsprinsippet, dvs. å videreføre lokale navn. I tillegg finnes andre regler som for eksempel at det må påses at navn ikke kan forveksles med allerede eksisterende. Her ses også på navnebruken i nabokommunene. Steds- og veinavn er en viktig kilde til lokalhistorien eller til opplysning om naturressursene på stedet. Navnsetting er også gjenstand for stort lokalt engasjement.

Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen. Det er eiers eller festers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer ved tildeling av adresse eller ved omadressering. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende kan finne fram fort og enkelt.

Det er kommunens ansvar ved Vei og trafikk å sette opp gatenavnskilt på kommunale veier. Statens vegvesen er skiltmyndighet for gate-/vegnavnskilt (adressenavnskilt) langs riks- og fylkesveger.

Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.

Kontakt kommunen dersom en adresse bør endres. Årsaker til adresseendring kan være:

 1. Godkjent atkomst til boligen er flyttet til en annen gate.
 2. Det bygges flere hus i gaten eller ved fortetting i område.
 3. Det er vanskelig for utrykningskjøretøy og besøkende å finne fram.
 4. Gaten er delt i flere deler med forskjellig atkomst til hver del.

Klage på ny adresse Det er tre ukers klagefrist på vedtak om ny adresse. Du kan klage på en adresse hvis:

 • du har fått feil husnummer.
 • du har fått adkomst fra feil gate.
 • Klagefristen på adressevedtak er 3 uker.

 

Sletting av adresse kan for eksempel være aktuelt ved riving eller dersom bolig endres fra 2 mannsbolig til enebolig.

Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal ha adressemerke med bolignummer som plasseres synlig ved inngang. Det er lovpålagt å merke boenheten med adressemerke.  https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§57

Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Kommunen tildeler bolignummer. Utbyggere bør bruke rett bolignummer i prosjekteringsfasen. Kommunen kan kontaktes dersom det er spørsmål rundt bolignummerering.

Prinsipp for tildeling av bruksenhetsnummer

For kommunene Oslo og Bærum er det godkjent en avvikende nummerering i forhold til hovedregelen i pkt. 8.3.1 om bruksenhetens nummer i etasjen. I disse to kommunene starter nummereringen til venstre med klokka i etasjen sett fra utvendig inngang. Det vil si at H0201, H0301 osv. ligger rett over H0101 gitt at etasjene har samme leilighetsinndeling.

Se mer informasjon på Kartverkets nettsider her

Klage

Klage på ny adresse Det er tre ukers klagefrist på vedtak om ny adresse. Du kan klage på en adresse hvis:

 • du har fått feil husnummer.
 • du har fått adkomst fra feil gate.
 • Klagefristen på adressevedtak er 3 uker.

Gebyr

Adressering er ikke gebyrbelagt.

Det er ingen gebyr knyttet til kommunens saksbehandling. 

Spørsmål om adressering sendes til:

Bærum kommune
Geodata
1304 SANDVIKA

Epost: post@baerum.kommune.no

 

Nyttige lenker

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

I uke 26 til og med 32 har vi nedsatt bemanning i byggesaksvakten. Da er byggesaksvakten åpen tirsdager og torsdager mellom kl 12.00-14.00.

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00