Forslagsstiller må selv kunngjøre oppstart av reguleringsplanarbeid i Bærum kommune

Når arbeidet med forslag til reguleringsplan påbegynnes, skal melding om dette kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, men Bærum kommune anbefaler to. Vanligvis benyttes Aftenposten og Budstikka. I tillegg skal det kunngjøres gjennom elektroniske medier. Bærum kommune tilbyr å publisere kunngjøringsannonser på kommunens internettside under kunngjøring om oppstart av reguleringsplaner.

Hensikten med en slik kunngjøring er å gi mulighet for aktiv medvirkning fra de som berøres av planen, samt å kartlegge eventuelle problemer og interessekonflikter på et tidlig tidspunkt. De berørte må få en rimelig frist for å uttale seg. Normalt minst 4 uker.

Kunngjøringen skal kort opplyse om:

  • Hvilken kommune planarbeidet gjelder
  • Hvilket område (areal) planarbeidet omfatter
  • Hensikten med planen
  • Hvilke følger planen kan ventes å ha for området, herunder om planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.
  • Opplysning om eventuelle informasjonsmøter
  • Adresse, telefonnummer og nettsted for nærmere opplysninger

Mal for kunngjøringsannonse – varsel om oppstart i private planer

Berørte grunneiere, festere, rettighetshavere m.m.

I tillegg til annonsering i aviser må grunneiere, leietakere/festere, naboer og andre som er direkte berørt på hensiktsmessig måte underrettes med brev om at planarbeidet tas opp.

Ved større sameier kan varselet sendes til forretningsfører med styreleder som mottaker, og des bes om at styret videresender varslingen til seksjonseierne og samordner en uttalelse.

Til varslingsbrevet skal planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet legges ved eller opplyse om hvor det er tilgjengelig. 

Vel og andre høringsparter

Bestilling av naboliste kan gjøres her

Berørte vel skal alltid varsles. Oversikt over vel i Bærum kommune finner du her (pdf).

Adresseliste over andre høringsparter som kan være aktuelle å varsle (xls).

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.00