Her finner du informasjon og veiledning om Konsesjon og Egenerklæring om konsesjonsfrihet. Bærum kommune har ikke forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.

Viken fylke deles inn i Østfold, Akershus og Buskerud fra 1. januar 2024. Les mer her.

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom som gis fra Staten. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Den som blir ny eier av eiendommen er erverver. Overdrager er forrige eier. 

"Egenerklæring om konsesjonsfrihet" er et standardskjema som må benyttes når konsesjonspliktig eiendommer erverves etter unntaksreglene i konsesjonsloven.

Les mer om egenerklæring om konsesjonsfrihet her

Skjema som skal brukes for eiendommer i Bærum kommune heter "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. LDIR-360B". 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

 

Hovedregelen er at du uavhengig av din stilling som erverver, kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon, men kun levere "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. LDIR-360". Fra 1.september 2017 ble arealgrensen hevet fra 25 dekar til 35 dekar. 

Egenerklæring er også tilstrekkelig når du erverver en eiendom du har odelsrett til. Tilsvarende gjelder om du erverver fra ektefelle/samboer eller er i slekt med overdrageren eller overdragerens ektefelle/samboer i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje. Merk at den som overdrar må ha sitt konsesjonsforhold i orden.

Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

Unntak fra både konsesjon og egenerklæring:

Dersom eiendommen er bebygd og mindre enn 2 mål er det ikke nødvendig med egenerklæring eller konsesjonssøknad. Hvis det er sameieleilighet med eget seksjonsnummer trenger du heller ikke sende inn skjema. I veiledningen som følger med skjemaet er det  god informasjon om de fleste unntakene. Du finner også alle unntakene i Forskrift om konsesjonsfrihet her:

Se alle unntak her

For eiendommer i Bærum kommune skal alltid punkt 1, 2 og 10 krysses av og fylles ut så detaljert som mulig.

Det skal fylles ut et skjema per ny eier.

Det skal fylles ut et skjema per eiendom. Om eiendommen består av flere gårds- og bruksnummer (ofte tilfelle for eksempel i en driftsenhet i landbruket), listes disse opp under punkt 2 i skjemaet.

Kun ett av punktene 3-8 skal benyttes. 

 1. Punkt 3 gjelder bebygde eiendommer som er under 100 dekar. Er eiendommen mindre enn 2 dekar, trenger du ikke sende inn skjema. 

    Du finner alle unntak her

 2. Punkt 4,5 og 6 gjelder ubebygde eiendommer. Her må man krysse av i forhold til eiendommens karakter. Det følger med en veiledning til skjemaet når du laster det ned fra Landbruksdirektoratet, som veileder i hvert enkelt punkt. 

  Du kan benytte Bærumskart og finne eiendommens karakter i kartet her.

 3. Punkt 7  gjelder Landbrukseiendommer med boplikt, det vil si at den ligger i et LNFR -område (Landbruk Natur Friluft Reindrift) i kommuneplanen og omfatter mer enn 35 dekar dyrka jord (overflatedyrka + fulldyrka) eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Om eiendommen er LNFR-areal i kommuneplanen kan du finne ut ved å søke i Bærum kommunes kartløsning, Bærumskart. Søk opp eiendommen med adresse eller gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr) og klikk deretter på «Sjekk flere kartlag» –> kommuneplan –> arealformål. Da vil det vises i kartet om eiendommen er LNFR.
  Søk opp eiendommen i Bærumskart her  

 4. Punkt 8 i skjema gjelder eiendommer som ikke omfattes av boplikten, når de erverves fra slekt, ektefelle eller samboer. Dette i forhold til erverv fra nær familie (erververs stilling) punkt 8.

 5. Punkt 9 krysses aldri av ettersom Bærum kommune ikke har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.

 6. Original signatur og dato i punkt 10.  Underskriften i punkt 10 kan gjøres for hånd eller ved verifiserbar e-signering.

Du kan skanne ferdig utfylt og signert skjema og sende til oss på e-post: post@baerum.kommune.no

Du kan sende inn skjema i posten: 

Bærum kommune

Planadministrasjonen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Kommunen kontrollerer at opplysningene i skjema stemmer og at det er riktig utfylt. Deretter blir opplysningene registrert direkte i matrikkelen hos Kartverket. Vi vil sende deg en kvittering når registreringen er utført.

Kommunen vil motta skjemaet og opprette en sak. Kommunen, ved avdeling Planadministrasjonen behandler saken snarest mulig og vil sende deg en kvittering umiddelbart etter at opplysningene er registrert. Når du har mottatt kvitteringen fra oss, kan du sende resten av papirene dine til Kartverket for tinglysning. Under ferieavvikling må noe lengre saksbehandlingstid påregnes.

Bærum kommune benytter svartjenesten Svar ut. Egenerklæringsskjema inneholder sensitiv informasjon og kan derfor ikke sendes ut på annen måte. Ønsker du kvitteringen tilsendt på e-post må dette presiseres når du sender inn skjema til kommunen.

Du kan lese mer om tjenesten her

 

Om man kjøper en bebygd eiendom som overstiger arealgrensene på henholdsvis 100 dekar totalareal eller 35 dekar fulldyrka areal, og ikke kan påberope seg unntak på grunnlag av erververens stilling, må man søke konsesjon.

Kjøper man en ubebygd eiendom, gjelder ingen arealgrenser for totalareal eller dyrka jord, og man må alltid søke konsesjon med mindre eiendommen faller inn under unntak fra konsesjonsplikt i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom.

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.