Veil.nr. 72-0555

Søknadsplikt

Konstruksjoner og anlegg omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a). Søknaden etter pbl § 20-3 skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jf pbl § 21- 2 og SAK 10 § 5-4), og skal forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen (jf kap 23).

Søknader om tillatelse kan deles i søknad om rammetillatelse og senere søknad om igangsettingstillatelse eller sendes inn som en søknad om tillatelse i ett trinn.

Før du søker, se her

Ansvarlig søkers oppgaver og rolle

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker skal forestå innsending av all dokumentasjon vedrørende søknaden til kommunen og sikre at dokumentasjonen er i samsvar med krav i lov, forskrift og eventuelle kommunale bestemmelser og vedtak (jf pbl § 23-1 og § 23- 4, jf SAK 10 § 12-2). Se også veileder 72-0590 om krav til dokumentasjon.

Eksempler på konstruksjoner og anlegg:

1. Varige konstruksjoner og anlegg:

Hva som anses som varige konstruksjoner og anlegg må avgrenses mot ”fritatt-tiltak” (jf pbl. § 20-5 og SAK 10 § 4-1 og § 4-2). Eksempler på varige konstruksjoner og anlegg er gjerder og støyskjermer (veileder 72-0567), svømmebasseng (veileder 72-0557), støttemurer (veileder 72- 0556), brygger (veileder 72-0566), idrettsanlegg, faste tribuner, anlegg/bedrifter i fjell, underjordiske anlegg, rørledningsanlegg for vann, avløp, transformatorer, monumenter, statuer, parabolantenner større enn 1,2 meter i diameter og andre antenner høyere enn 2 meter, slipp- og båtopptrekk, tilfluktsrom, parkeringsplasser som ikke er på egen grunn, vesentlige terrenginngrep (herunder masseuttak og fyllinger), nedgravde tanker og private veier som ikke er på egen tomt eller som er landbruksveier.

2. Midlertidige konstruksjoner og anlegg.

Når det er meningen at konstruksjonen eller anlegget skal stå i kortere tid enn 2 år blir den å betrakte som midlertidig og tiltakshaver kan selv forestå søknaden, jf pbl § 20-1 første ledd bokstav j) og § 20-4 bokstav b). Se veileder 72-0570.

Vurdering

For varige konstruksjoner og anlegg gjelder lovens bestemmelser og bestemmelser gitt i medhold av loven så langt de passer, jf pbl. § 30-4.

 1. Kommunen kan fastsette høyde og form på terreng
 2. Plassering på tomten.
  Lovens avstandsbestemmelser til nabogrense (jf § 29-4) vil som regel komme til anvendelse for varige konstruksjoner og anlegg. Kommunen bestemmer høydeplasseringen.
 3. Byggegrenser mot vei
  Både regulerte byggegrenser og veilovens byggegrenser (jf veiloven § 29) må overholdes.
 4. Avkjørsel
  Vurdere om tiltaket krever godkjennelse av avkjørsel.
 5. Opparbeidelse av vei
  Det må vurderes om tiltaket utløser plikt til opparbeidelse av vei i henhold til pbl § 18-1.
 6.  Plassering i forhold til kommunale ledninger
  Tiltaket må plasseres minst 4 meter fra kommunale vann- og avløpsledninger i henhold til pbl. § 29-4 første ledd.
 7. Krav til utforming og visuelle kvaliteter, pbl. § 29-2
  Kommunen skal vurdere om tiltaket har gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til dets funksjon, dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
 8. Avtale vedr. jernbanelovens § 10
  En må ha avtale (samtykke) til å plassere bygning/installasjon/foreta utgravning/oppfylling innenfor 30-metersgrensen regnet fra nærmeste spors midtlinje.A. Utbygging på uregulert grunn
  B. Ved reguleringsplaner hvor det ikke er fastsatt byggegrense

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

I uke 26 til og med 32 har vi nedsatt bemanning i byggesaksvakten. Da er byggesaksvakten åpen tirsdager og torsdager mellom kl 12.00-14.00.

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00