Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg (herunder transportable). Dette kan være midlertidige brakker, boligbrakker, konstruksjoner som skal bygges eller monteres på stedet, som demonterbare tribuner, haller, større telt, boder, kiosker og podier, eller transportable innretninger som skal bygges eller monteres på stedet, som demonterbare tribuner, haller, større telt, boder og podier mv. Det er tidsrommet for plasseringen av det midlertidige tiltaket som avgjør hvilke saksbehandlingsregler som kommer til anvendelse. Plassering av mindre innretninger til fritidsbruk, for eksempel bærbare telt, mindre basseng (obs. sikkerhetsregler i TEK), trampoliner, hoppeslott og selskapstelt anses ikke å være omfattet av plan- og bygningsloven.

Søknadsplikt

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg omfattes av byggesaksbestemmelsene, jamfør plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav j, med krav om søknad etter pbl § 20-3 med ansvarsrett og kontroll. Søknaden skal nabovarsles, jamfør pbl. § 21-3. Dersom et tiltak meldes regelmessig hvert år anses det som varig og omfattes av byggesaksbestemmelsene etter § 20-1 første ledd bokstav a. For midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år, kan søknaden forestås av tiltakshaver, jfr. plan- og bygningsloven § 20-4 bokstav c.

Før du søker, se her

Dokumentasjon og ansvarsrett

Avhengig av om tiltaket skal plasseres for lengre tid enn 2 år, skal søknaden fremsettes av en ansvarlig søker (som skal godkjennes av kommunen ved egen søknad) eller av tiltakshaver selv. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket, jamfør plan- og bygningsloven § 21-2 og saksbehandlings-forskriften § 5-4. For midlertidige innretninger som skal benyttes til personopphold kan det være aktuelt å kreve uavhengig kontroll.

Unntatt søknadsplikt

Det kreves ikke søknad eller tillatelse når tiltaket ikke skal stå lengre enn 2 måneder, jamfør plan og bygningsloven § 20-5 tredje ledd. Her vil typisk tivoli, sirkus, utstillingshaller, markedsutstillinger mv. omfattes.

Dersom tiltaket er ment å skulle plasseres for mer enn to måneder, skal søknad innsendes før tiltaket plasseres.

Dersom det i planbestemmelser (kommuneplan eller  reguleringsplan) er angitt forbud mot spesifikke midlertidige tiltak (eksempelvis båtopplag på boligeiendom), vil slike tiltak heller ikke kunne plasseres inntil 2 måneder eller som unntak etter  byggesaksforskriften § 4-2, uten at det søkes dispensasjon fra plan.

Det kreves heller ikke søknad eller tillatelse for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg, jamfør byggesaksforskriften § 4-2:

  1. Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår (det vil si boligbrakker, skur og arbeidsbrakker på byggeplassen eller i umiddelbar nærhet).
  2. campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- eller fritidseiendom (NB: enkelte reguleringsplaner har bestemmelser som forbyr slikt vinteropplag og da gjelder ikke lovens unntak)
  3. campingvogn på campingplass

Kommunen kan gi pålegg om at det midlertidige tiltaket fjernes dersom det er i strid med angitte forbud i plan eller det er til vesentlig ulempe for omgivelsene.

Må ikke være til vesentlig ulempe for omgivelsene

Ingen midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg må plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene, jamfør plan- og bygningsloven § 30-5. Redegjørelsen som følger søknaden må klargjøre hvilke ulemper det midlertidige tiltaket vil medføre for omgivelsene, og om de kan forebygges eller begrenses.

Bestemmelser i eller gitt i medhold av loven gjelder loven, forskrifter eller planer gjelder så langt de passer (herunder eksempelvis regler om avstand til nabogrense, regulerte byggegrenser, krav til estetikk, grunnforhold, rasfare, miljøforhold, tilknytning til offentlig vei og ledningsnett mv). Søknaden må klargjøre hvilke regler som passer for det omsøkte tiltaket. ). Størrelse på tiltaket og plasseringen og varighet vil ha betydning for om reglene ”passer”.

I byggeforbudssoner kan midlertidige tiltak i ikke settes/oppføres; som i naturvernområde, friområde, LNF-område, da må en i så fall ha fått innvilget dispensasjon.

Midlertidige tiltak som ikke skal stå lenger enn 2 år, kan plasseres uavhengig av formål i reguleringsplan eller kommuneplan uten at det må søkes dispensasjon.

For midlertidige innretninger som skal benyttes til personopphold vil bl.a kravene i teknisk forskrift for å ivareta helse, miljø, sikkerhet (herunder brann) og brukbarhet gjelde.

Vedtekt til PBL (1985) § 79 fastsetter ytterligere restriksjoner i boligområder. Vær oppmerksom på at Bærum kommune har vedtekt til PBL § 78 som bl.a. sier at eksisterende bygning i uregulert område ikke må tas i bruk til industri, lager eller salg uten bygningsmyndighetenes samtykke.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.